Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025

 1. Strona główna
 2. Komunikaty
 3. Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty samorządowe i Instytucje W związku z przystąpieniem Gminy Wałbrzych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016-2025, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.

NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD 27.06.2016 R. DO 11.07.2016 R.

Propozycje projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 należy składać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza:

 • Formularz nr 1 – propozycja projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 – DOTYCZY dofinansowania, o które beneficjenci będą się ubiegać z osi priorytetowej 6.3 RPO WD „rewitalizacja zdegradowanych obszarów”,
 • Formularz nr 2 – propozycja projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 – NIE DOTYCZY dofinansowania, o które beneficjenci będą się ubiegać z osi priorytetowej 6.3 RPO WD „rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

W przypadku formularza nr 1, należy zgłaszać typy projektów rewitalizacyjnych, na które można pozyskać środki finansowe UE w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” (RPO WD/ZIT AW):

 • 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych;
 • 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe – tylko przebudowa albo modernizacja dróg*) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dla powyższych działań, umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) jest warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W przypadku formularza nr 2, zgłaszając propozycje projektów do GPR można uzyskać preferencje (dodatkowe punkty) przy staraniach o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach następujących działań:

 • 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,
 • 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • 3.4 Wdrażanie strategii niskoemistyjnych,
 • 4.3 Dziedzictwo kulturowe,
 • 5.2 System transportu kolejowego,
 • 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
 • 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy,
 • 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 • 9.1 Aktywna integracja,
 • 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Jeżeli projekt będzie miał inne źródło finansowania niż z RPO WD na lata 2014-2020, a ma charakter rewitalizacyjny i może być zakwalifikowany jako przedsięwzięcie o charakterze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, również może zostać zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Na postawie Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, preferencje dla projektów rewitalizacyjnych stosowane będą również w krajowych programach operacyjnych.

Prosimy, aby propozycje projektów na przygotowanych FORMULARZACH dostarczać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl oraz w wersji papierowej opieczętowanej i podpisanej, w terminie do 11 lipca 2016 r. (w przypadku formy papierowej liczy się data stempla pocztowego):

 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta, przy ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych;
 • osobiście do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta, przy ul. Kopernika 2, II piętro, pok. 220, w godzinach pracy Urzędu, tj:
  • poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 15:30
  • wtorek – od 7:30 do 16:30
  • piątek – od 7:30 do 14:30
 • osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, w godzinach pracy, tj. poniedziałek-piątek od godz. 7:30 do 16:30.

Pomocniczo, zamieszczamy dla Państwa instrukcje wypełniania FORMULARZY. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura ds. Rewitalizacji Miasta pod numerem tel. 74 66 55 325/326).

Załączniki:

Menu