Włącz swoje NGO w tworzenie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla byłego woj. wałbrzyskiego

  1. Strona główna
  2. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
  3. Włącz swoje NGO w tworzenie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla byłego woj. wałbrzyskiego

Wałbrzych oraz gminy byłego województwa wałbrzyskiego mają szansę na pozyskanie unijnych dotacji skierowanych do regionów górniczych. Nasza wspólna determinacja i dobrze przygotowany plan, dadzą szansę na realizację ważnych dla mieszkańców byłego Zagłębia Wałbrzyskiego projektów.

24 lipca Zarząd Województwa Dolnośląskiego w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji ogłosił nabór wstępnych propozycji projektów.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z regionu wałbrzyskiego do aktywnego włączenia się w proces tworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który będzie podstawą wydatkowania środków unijnych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w naszym regionie. Do 30 września 2020 roku można przesyłać drogą elektroniczną fiszki zgłoszeniowe z propozycją projektów, na które chcielibyście Państwo ubiegać się o dotacje w 2021 roku. Proces tworzenia PST oraz projektów powinien przebiegać z udziałem jak największej grupy mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, pracodawców, IOB. To, czy on się uda i jak wykorzystamy włączenie tych grup zależy zarówno od samorządów, jak i przedstawicieli wymienionych grup.

Prosimy o zapoznanie się z informacją Zarządu Woj. Dolnośląskiego:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wstępnych propozycji projektów w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na dofinansowanie projektów w ramach planowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla Beneficjentów z subregionu wałbrzyskiego oraz powiatu zgorzeleckiego. Zgłaszane propozycje projektów mają charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy programowaniu FST oraz podczas tworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa dolnośląskiego. Celem przedmiotowego naboru nie będzie wybór konkretnych projektów do dofinansowania.
Należy podkreślić, że w chwili obecnej nie zostało jeszcze ostatecznie określone, jakie kierunki wsparcia będą dedykowane w ramach FST, na jakim poziomie zarządzany będzie Fundusz, a także jaki będzie poziom alokacji i dofinansowania. Zebrane w ramach tej analizy dane będą jednak cenne przy pracach nad Regionalnym Planem Sprawiedliwej Transformacji i negocjacjach ze stroną rządową.

Wymagania:

1. Projekty wpisują się w rodzaje działań zgodne z aktualną listą przedstawioną w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji z 14.01.2020 r.:
a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;
d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych (w tym dekarbonizacja transportu);
e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;
f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;
g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
k) inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP ;
l) inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

2. Siedziba lub stały oddział/przedstawicielstwo Wnioskodawcy muszą być zlokalizowane w następujących powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki lub zgorzelecki.

3. Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z projektami dokumentów KE na perspektywę finansową 2021-2027, które odnoszą się m.in. do Dolnego Śląska). Wkład własny Beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł finansowania) wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania propozycji projektów:
od 24 lipca 2020 r. od godziny 08.00
do 30 września 2020 r. do godziny 15.00

Forma składania wstępnej propozycji projektu:
Wnioskodawca składa wstępną propozycję projektu wyłącznie w formie fiszki zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FST@dolnyslask.pl (propozycji projektów nie należy składać w formie papierowej).
 
Wszystkie kwestie dotyczące naboru dostępne wraz z fiszką oraz instrukcją jej wypełniania na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka (w zakładce Fundusz Sprawiedliwej Transformacji).

Menu