Ruszył nabór na kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2021 roku.

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Ruszył nabór na kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2021 roku.

Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2021 roku.

Właśnie ruszył nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona specjalistów oraz  ekspertów, którzy będą wspierać Urząd Miejski w Wałbrzychu, m.in. w opiniowaniu, ocenianiu i podziale dotacji dla organizacji pozarządowych.

Na zgłoszenia kandydatów wraz z wypełnionym formularzem czekamy do 18 grudnia 2020 r.

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do naszej bazy.

Masz doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Miejski w Wałbrzychu ocenia oferty konkursowe na realizację zadań publicznych od NGO? Jeśli zależy Ci na rozwoju działalności pozarządowej w Wałbrzychu, to teraz masz szansę na zmianę – zgłoś się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Głównym zadaniem kandydatów będzie reprezentowanie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w opiniowaniu i ocenianiu ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Wałbrzycha.

Kandydatów zgłaszają organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym zaproszeniu, do którego  dołączony jest obowiązujący formularz zgłoszeniowy, który po właściwym wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć do 18 grudnia 2020 roku.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej). Można go przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście:

  1. w Biurze Obsługi KlientaUrzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 6-8 lub
  2. przesłać skan podpisanych dokumentów drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny także na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Organizacje pozarządowe

W zależności od formy nadania zgłoszenia kandydata, kopertę lub tytuł e-maila, opisujemy wg wzoru: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021 – Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego”.   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu: tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy kandydatów. Decyduje data stempla pocztowego/data wysłania e-maila.

Menu