Do 6 kwietnia br. trwa nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

  1. Strona główna
  2. Komitet Rewitalizacji
  3. Do 6 kwietnia br. trwa nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

W poniedziałek, 22 marca, rozpoczyna się nabór na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To 19-osobowe gremium, które stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Z początkiem maja 2021 r. upływa pierwsza, czteroletnia kadencja wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego przez dr Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w maju 2017 roku. Komitet jest forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz jednego mieszkańca spoza obszaru, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność społeczną, przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości, przedstawiciele organów/podmiotów wskazanych w art. 2. Ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o rewitalizacji oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 19 osób.

Zgłaszanie kandydatur do komitetu Rewitalizacji następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, wymienionymi w Zarządzeniu nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, które znajdziecie Państwo poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 stycznia 2017 r.

Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie.

Zarządzenie nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Menu