Rozpoczęła się druga kadencja Komitetu Rewitalizacji

  1. Strona główna
  2. Komitet Rewitalizacji
  3. Rozpoczęła się druga kadencja Komitetu Rewitalizacji

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. Spotkanie otworzyła Pani Justyna Pichowicz – kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, która przywitała nowy skład Komitetu oraz pożegnała Członków mijającej kadencji wręczając, w imieniu Prezydenta Wałbrzycha, podziękowania za aktywność społeczną, poświęcony czas i okazane zaangażowanie w działalność Komitetu Rewitalizacji. Następnie przybliżyła zebranym funkcję i rolę Komitetu, a Członkowie Komitetu omówili kwestie dalszej współpracy.

Wałbrzyski Komitet Rewitalizacji liczy w sumie 11 osób, w jego składzie znajdują się przedstawiciele mieszkańców 3 podobszarów rewitalizacji oraz przedstawiciel mieszkańców obszaru innego niż obszar rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz instytucji gminy, a także przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność społeczną. Kadencja rozpoczęła się w dniu pierwszego posiedzenia i trwać będzie 4 lata. Na posiedzeniu wybrano, w głosowaniu jawnym, przewodniczącego, którym został, po raz drugi, Pan Wiesław Sójka – kierownik Biura Środowiska i Klimatu – ekspert w zakresie problematyki środowiskowej oraz jego zastępcę: Panią Danutę Szymalę – przedstawicielkę mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Jego zadaniem jest współpraca w procesie rewitalizacji, zarówno w trakcie przygotowania, jak również prowadzenia i oceny postępu prowadzonych działań. Mamy nadzieję, że oprócz funkcji opiniodawczej Komitet stworzy przestrzeń do bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, którzy dysponują największą wiedzą i pomysłami na usprawnienie procesu rewitalizacji w ich miejscu zamieszkania.

Menu