Nabór na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Nabór na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór 5 kandydatów na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów na 3-letnią kadencję, obejmującą lata 2022 – 2025.

W skład Wałbrzyskiej Rady Seniorów wchodzi 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 5 przedstawicieli Rady Miejskiej Wałbrzycha, 5 przedstawicieli seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie Wałbrzycha.

Termin składania Kart zgłoszeniowych i zasady naboru:

1. Zgłoszenie kandydata należy dokonać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 8 marca  2022 roku w formie pisemnej na Karcie zgłoszeniowej (zał. nr 1 do Ogłoszenia).

2. Karty należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 8 marca 2022 roku. W przypadku drogi pocztowej decyduje data wpływu Karty do Biura Obsługi Klienta. Zgłoszenie kandydata niekompletne, bez podpisów osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu lub złożone po terminie nie będzie rozpatrywane.

3. Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

4. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone wraz z nazwą zgłaszającego środowiska senioralnego, z krótkim opisem doświadczenia i kompetencji każdego kandydata na członka Wałbrzyskiej Rady Seniorów, podaje się do publicznej wiadomości.

5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania Listy imiennej kandydatów, Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza głosowanie. Środowiska senioralne głosują pisemnie na dwóch kandydatów.

Wybór kandydatów na członków Rady Seniorów powinien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania środowiska senioralnych (wg KRS/Statutu/Regulaminu).

6. Szczegółowe informacje w sprawie zasad głosowania na wskazanych kandydatów oraz wzór kart do głosowania określi kolejne Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Menu