Rusza głosowanie na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów

  1. Strona główna
  2. Seniorzy
  3. Rusza głosowanie na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza podmioty wymienione w art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) do pisemnego głosowania na 5 kandydatów na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów na 3-letnią kadencję, obejmującą lata 2022 – 2025.

W skład Wałbrzyskiej Rady Seniorów wchodzi 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 5 przedstawicieli Rady Miejskiej Wałbrzycha, 5 przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie Wałbrzycha.

1. Głosowanie odbywa się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia Listy imiennej kandydatów, tj. do dnia 17 marca 2022 roku. Środowiska senioralne głosują pisemnie na dwóch kandydatów za pośrednictwem Karty do głosowania, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia. Wybór dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów powinien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania środowiska senioralnego, tj. organizacji/podmiotu, w zakresie ww. wyborów.

2. Karty do głosowania należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 17 marca 2022 roku. W przypadku drogi pocztowej decyduje data wpływu Karty do głosowania  do Biura Obsługi Klienta.

Karty do głosowania niekompletne, bez podpisów osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/ podmiotu głosującego lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy podmiot/organizacja może głosować na 2 kandydatów.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Rynek 23, pok. 204, tel. 74 64 44 717 lub 74 64 44 711/715.

Menu