Kontrola wałbrzyskich organizacji pozarządowych – obowiązki NGO

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Kontrola wałbrzyskich organizacji pozarządowych – obowiązki NGO

PODSTAWA PRAWNA
– ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Link do strony: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-19106389

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, że do 30 grudnia 2022 roku, wałbrzyskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia oraz fundacje wpisane do KRS) mają obowiązek dostarczenia Oświadczenia, który wynika z zapisów ustawy z dnia 01 marca 2018r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 tj. ze zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa nakłada na podmioty tzw. „Instytucje Obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, która weszła ostatecznie w życie w dniu 31 października 2021 r. Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego informuje, że rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych.  W art. 58 ustawy, jest zawarty wykaz podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Został on rozszerzony o stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

OBOWIĄZKI NGO

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się corocznie z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (wzór oświadczenia jest w załączeniu), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu do Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, we wskazanym terminie.

Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z obowiązkiem NGO, prosimy o kontakt z pracownikami Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego:
– tel.: 74 64 44 717, 74 64 44 715, 74 64 44 711;
– e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/kontakt/

ZAŁĄCZNIKI

Menu