Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wspólnie z Fundacją Merkury zostało realizatorem projektu pn.: „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu” (CAO), finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego.

W ramach ww. projektu w siedzibach Rad Wspólnot Samorządowych, głównie w podobszarach rewitalizacji, będą prowadzone, przez pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu, zajęcia aktywizujące wałbrzyską społeczność lokalną. Zajęcia są odpowiedzią na problem niskiej aktywności społecznej
i obywatelskiej, spowodowanej niewystarczającymi kompetencjami społecznymi, które obserwujemy szczególnie na terenach przeznaczonych do rewitalizacji.

Celem projektu jest wsparcie wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzież i seniorów, które mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej w zakresie wiedzy obywatelskiej i różnych form aktywności obywatelskich oraz zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zarządzaniu organizacją.

Cele szczegółowe:

  • aktywizacja dzieci, młodzieży i seniorów,

  • zapewnienie im dostępu do oferty edukacyjnej z zakresu wiedzy obywatelskiej
    i różnych form aktywności społeczności lokalnych,

  • poszerzenie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej, postaw wolontariackich, z dziedziny ogrodnictwa, majsterkowania, zdrowego odżywiania, aktywności sportowej, rękodzieła oraz świata ginących zawodów;

  • integracja międzypokoleniowa, tworzenie nowych więzi i wspólnych zainteresowań,

  • wsparcie doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu NGO, w tym poradnictwo obywatelskie z zakresu: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych.

Celem pośrednim jest budowa postaw obywatelskich, umacnianie postaw wolontariackich
i podkreślanie znaczącej roli wolontariatu. Podkreślimy jak ważne miejsce, zajmują
w społeczności wałbrzyskiej aktywne dzieci, młodzież, seniorzy i aktywni obywatele działający w organizacjach pozarządowych.

Pierwsze zajęcia z zakresu kształtowania postaw obywatelskich zostały przeprowadzone dla grupy najmłodszych mieszkańców w siedzibie RWS Biały Kamień, Konradów oraz dla grupy seniorów w siedzibie RWS Nowe Miasto.

Podsumowując, budująca nas wszystkich i motywująca do zastanowienia, była odpowiedź dzieci na pytanie: „Jakie cechy powinien posiadać dobry obywatel?”. Dzieci bez namysłu powiedziały: „Musi być Człowiekiem”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia. Harmonogram spotkań znajdziecie Państwo na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl lub FB Akcjarewitalizacja: Wałbrzych.