Ruszył nabór projektów lokalnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Do pozyskania są „mikrogranty” na rewitalizację społeczną w podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Mikrogranty” przyznawane będą w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W 2017 r. do dyspozycji w ramach konkursu na „mikrogranty” jest 60 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 3 000 zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany finansowy wkład własny, jednak preferowane będą inicjatywy zakładające udział własny w realizację zadania np. w formie pracy społecznej. Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria – jeśli jest to merytorycznie uzasadnione, zakup sprzętu, elementów małej architektury – jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu – na potrzeby realizacji zadań merytorycznych, a także koszty pośrednie w ramach limitu 20% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację zadania publicznego (w tym koszt koordynacji, zakup materiałów, koszty administracyjne, związane z realizacją zadania publicznego).

Nabór wniosków potrwa do 31 marca br. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie realizacji max. 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 30 listopada br. 

Poniżej przedstawiamy opisy przykładowych projektów lokalnych realizowanych z funduszu mikrograntów. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert, zamieszczonym na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl (w zakładce aktualności) jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu http://bip.um.walbrzych.pl/contents/content/1608/23647 oraz w zakładce organizacje pozarządowe – konkursy: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/konkursy.

Biuro ds. Rewitalizacji Miasta zaprasza także na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ul. Kopernika 2, Sala Ślubów, I piętro 13 marca 2017 r. (poniedziałek) od godz. 13.00 do godz. 15.30.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: m.andrzejewska@um.walbrzych.pl, k.kuncio@um.walbrzych.pl do dnia 10 marca 2017 r.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pracownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta, Pani Elżbieta Greszta, ul. Kopernika 2, tel. 74/ 66 55 326 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 oraz drogą mailową pod adresem: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

– Ogłoszenie o konkursie
– wzór oferty
wzór sprawozdania
wzór umowy