Gminny Program Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 pozytywnie zaopiniowany!

Szanowni Państwo,

            mamy przyjemność poinformować, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 przyjęty 18 października br. przez Radę Miejską Wałbrzycha (Uchwała nr XXIX/385/2016) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Tym samym Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 został rekomendowany do umieszczenia w wykazie programów rewitalizacji województwa dolnośląskiego. Dzięki temu potencjalni beneficjenci środków unijnych skierowanych na rewitalizację zdegradowanych obszarów, mają możliwość ubiegania się o dotację w ramach działania 6.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na wspomniane działanie do rozdysponowania jest ponad 66 mln zł.

Życzymy Państwu powodzenia w aplikowaniu i realizacji Państwa zamierzeń z korzyścią dla mieszkańców i miasta Wałbrzycha, a także zachęcamy do dalszej współpracy z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu na rzecz rewitalizacji.

 

Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji Miasta Wałbrzych