Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha uchwalony

Gmina Wałbrzych jako jedna z pierwszych w kraju posiada uchwalony w oparciu o Ustawę o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Program obejmuje sześć podobszarów rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto i Podgórze zamieszkiwane przez niemal 30 % mieszkańców Wałbrzycha. Łączna wartość zgłoszonych do GPR propozycji projektowych opiewa na kwotę ponad 300 mln zł.

Program Rewitalizacji Wałbrzycha został przygotowany w oparciu o ustawę o rewitalizacji oraz wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Na potrzeby opracowania GPR miasto przygotowało diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Wałbrzycha, na podstawie której w marcu br. Rada Miasta wyznaczyła w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Przyjęty w dniu 18 października br. GPR opracowany został przy aktywnym udziale społeczeństwa, a także był szeroko konsultowany podczas szeregu debat, warsztatów oraz spotkań z ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, aktywistami miejskimi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Do GPR zgłoszono łącznie 302 przedsięwzięcia, z czego 280 to zadania infrastrukturalne, a 22 to działania nieinfrastrukturalne („miękkie”). Projekty realizowane przez różne podmioty powinny przyczynić się do osiągnięcia określonych w GPR celów rewitalizacji Wałbrzycha. Będą to działania odpowiadające na zidentyfikowane problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej. Propozycje projektowe wspólnot mieszkaniowych dotyczące rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych opiewają na kwotę ponad 45 mln zł. Ujęcie ich w GPR umożliwia wspólnotom ubieganie się o dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Gminny Program Rewitalizacji jest strategią wieloletnią wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta i zaprogramowany został na lata 2016-2025.

gprwch-final-2