Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.

forum-645246_1280

Działając na podstawie Zarządzenia nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.02.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 175/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.03.2017 r., informuję o rozpoczęciu naboru dodatkowego na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.

Nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji
odbędzie w dniach od 17.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

Nabór ma na celu wyłonienie Członków Komitetu Rewitalizacji, będących przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji w następujących kategoriach podmiotów wskazanych w Regulaminie określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, przyjętym uchwałą nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 stycznia 2017 roku:

 1. 1 przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Biały Kamień,
 2. 1 przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój,
 3. 1 przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście,

 4. 1 przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Sobięcin,

 5. 1 przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Podgórze,

 6. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzącego działalność gospodarczą lub przedstawicieli organizacji pracodawców/przedsiębiorców zrzeszającej co najmniej 10 podmiotów gospodarczych, na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha,

 7. 1 przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha,

 8. 2 przedstawicieli właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,

 9. 1 przedstawiciel organów/podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa uchwała nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.walbrzych.pl/resolutions/content/23338

Zgłaszanie kandydatur następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, wymienionymi w Zarządzeniu nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.02. 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.walbrzych.pl/ordinances/content/23546

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30,

 • wtorek od 7:30 do 16:30,

 • piątek od 7:30 do 14;30,

lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta,

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
z dopiskiem:
„Nabór dodatkowy kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji”.

Pytania dotyczące naboru kierować należy do Biura ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:

W załączeniu do ogłoszenia udostępnione są: