Porcelana Książ Ogrodowa Fabryka Domów Huta-Osadnik Huta Szkła Zajezdnia Porcelana Wałbrzych Tytus Polsport Ludowa Zachód Ludowa Wschód Chwalibóg Krakus Kozice Hałda Wiesław Osadnik Kasprzaka Stara Kopalnia Osadnik Antka Kochanka Sikorskiego Porcelana Krzysztof Gwarek Osadnik Kolejarska Dworcowa Bolesław Chrobry Kopernik Osadnik Koszarka Osadnik Moniuszki Staszic

Porcelana Książ

Teren zlokalizowany w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ograniczony ulicą Uczniowska od południa, linia kolejową od zachodu oraz terenami leśnymi Książańskiego Parku Krajobrazowego od północnego wschodu. Był to kompleks przemysłowy Zakładów Porcelany Książ po upadku którego większość obiektów została rozebrana. Obecnie funkcjonuje jedynie budynek biurowca zakładu oraz kilka niewielkich przedsiębiorstw zlokalizowanych w rozproszonych obiektach wzdłuż ulicy Uczniowskiej.

Ogrodowa

Teren zlokalizowany w „przemysłowej” części Szczawienka będący m.in. pozostałością po funkcjonujących na nim zakładach przetwórstwa spożywczego. Obecnie w dużej części niezagospodarowany.

Fabryka Domów

Teren zlokalizowany na północy Piaskowej Góry pomiędzy ulicą Długą, a nieczynną linią kolejową. W swej zasadniczej części stanowił nieruchomość zabudowaną budynkami i infrastrukturą jednej z pierwszych w kraju Fabryki Domów, która produkowała prefabrykaty dla osiedli z wielkiej płyty. Obecnie większość budynków przestała istnieć, a sąsiadujące z fabryką obiekty pomocnicze wykorzystywane są obecnie przez kilkanaście podmiotów gospodarczych głównie jako składy i magazyny.

Huta-Osadnik

Teren znajdujący się bezpośrednio przy ulicy Wrocławskiej na Piaskowej Górze, będący pierwotnie stawem osadowym huty szkła. Obecnie zasypany odpadami i gruzem razem z pozostałościami działek sąsiednich wymaga pilnych działań interwencyjnych.

Huta Szkła

Teren znajdujący się u zbiegu ulicy Wrocławskiej i nasypu linii kolejowej. Pierwotnie był bocznicą kolejową huty szkła. Dziś jest jednym z poprzemysłowych terenów zlokalizowanych na Piaskowej Górze.

Zajezdnia

Teren znajdujący się w północnej części Starego Zdroju pomiędzy ulicą Wrocławską a rzeką Pełcznicą. Historycznie stanowił nieruchomość zabudowaną obiektami huty metali kolorowych, przekształcony po jej zamknięciu w miejską zajezdnię autobusów. Po upadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego nieruchomość pozostawała niezagospodarowana a znajdujące się na niej obiekty z uwagi na katastrofalny stan techniczny trzeba było rozebrać. Nieruchomością żywo zainteresowana jest Politechnika Wrocłaska, która chciała by w ramach działań modernizacyjnych swojej wałbrzyskiej placówki wybudować na jej terenie kompleks naukowo-badawczy.

Porcelana Wałbrzych

Nieruchomość zlokalizowana na Starym Zdroju pomiędzy linią kolejową, a ulicą Starachowicką zabudowana obiektami nieistniejącego dziś Zakładu Porcelany Wałbrzych są. Mimo że do czasów współczesnych obiekty przetrwały w dobrym stanie ich obecny właściciel doprowadził do ich daleko posuniętego rozkładu nie dając szans na prostą rewitalizację terenu.

Tytus

Teren znajdujący się na obszarze Konradowa, będący pozostałością po obiektach związanych z zabytkową wieżą szybu górniczego Tytus. Obecnie obiekty jedynie w części wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej są w bardzo złym stanie technicznym.

Polsport

Teren znajdujący się przy ulicy Daszyńskiego na obszarze Białego Kamienia. Pierwotnie teren zakładu tekstylnego Polsport, po którego zamknięciu obiekty wykorzystywane są przez kilka podmiotów gospodarczych. Budynki w złym stanie technicznym zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej Białego Kamienia.

Ludowa Zachód

Teren zlokalizowany przy ulicy Ludowej na obszarze Białego Kamienia będący pierwotnie dużym zespołem przedsiębiorstwa ogrodniczego obecnie nie funkcjonującego. Pozostałe po nim szklarnie i obiekty infrastrukturalne są w złym stanie technicznym i kwalifikują się do wyburzenia. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego teren powinien być przekształcony w kierunku zabudowy mieszkaniowej.

Ludowa Wschód

Teren nieczynnych hurtowni i zakładów przemysłowych zlokalizowany przy ulicy Ludowej na granicy ze Starym Zdrojem. Istniejące nadal obiekty kubaturowe są w bardzo złym stanie technicznym.

Chwalibóg

Teren nieczynnej kopalni węgla stanowiący kompleks obiektów związanych z zabytkowym szybem Chwalibóg. Obecnie w części wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczych. Budynki nadszybia w złym stanie technicznym.

Krakus

Teren nieczynnej kopalni węgla stanowiący kompleks obiektów związanych z szybem Krakus. Obecnie w części wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej. Budynki nadszybia w złym stanie technicznym.

Kozice

Teren po nieistniejących dziś zakładzie hodowli drobiu zlokalizowanym w północnej części Kozic na styku terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej. Do dnia dzisiejszego obiekty przedsiębiorstwa nie zachowały się, a zdegradowany teren wymaga działań rekultywacyjnych.

Hałda Wiesław

Teren nieczynnej kopalni węgla będący pozostałością po nieistniejącej dziś zabudowie szybu Wiesław. Zdegradowany teren w dużej części wykorzystywany jest obecnie do uprawiania ekstremalnych sportów motorowych.

Osadnik Kasprzaka

Teren nieczynnej kopalni węgla, będący pierwotnie osadnikiem poflotacyjnym. Obiekt będący obecnie w rekach prywatnych wymaga działań rewitalizacyjnych nawiązujących do zrekultywowanej w sąsiedztwie hałdy.

Stara Kopalnia

Teren nieczynnej kopalni węgla zlokalizowanej między linia kolejową a ulicą Wysockiego. Największy i niemal w całości zachowany kompleks budynków pokopalnianych w części zrewitalizowany z uwagi na szczególne walory historyczne, kulturowe i architektoniczne wpisany do rejestru zabytków. Część zabudowań od strony ulicy Wysockiego i Antka Kochanka wykorzystywana przez podmioty prywatne do prowadzenia działalności gospodarczej w większości w złym stanie technicznym. Przylegające do zabudowy kopalni tereny otwarte pomiędzy ulicą Antka Kochanka i Wysockiego z uwagi na skomplikowany przebieg sieci infrastruktury technicznej i degradację wywołaną działalnością górniczą i pojawiającymi się w latach 90-tych tzw. biedaszybami wymaga prowadzenia działań rekultywacyjnych na dużą skalę. Na styku zabudowy pokopalnianej i Śródmieścia znajdują się tereny dawnych składów i magazynów związanych z zakładami towarzyszącymi kopalniom węgla. Część z nich już w latach 70-tych XX wieku przewidywana była do przekształcenia w główne centrum przesiadkowe miasta z uwagi na szczególne położenie u zbiegu głównych arterii komunikacyjnych miasta (ulic: Wysockiego i Kolejowej).

Osadnik Antka Kochanka

Teren nieczynnej kopalni węgla, będący pierwotnie osadnikiem poflotacyjnym. Obiekt będący obecnie w rekach prywatnych wykorzystywany jest dla odzysku miału węglowego. Wymaga działań rekultywacyjnych nawiązujących do zrekultywowanej w sąsiedztwie hałdy.

Sikorskiego

Teren nieczynnej kopalni węgla i pozostałość po nieistniejących dziś terenach kolejowych związanych ze starym dworcem fabrycznym. Obszar niezagospodarowany zlokalizowany w Śródmieściu, pomiędzy ulicą Sikorskiego a potokiem Sobięcinki.

Porcelana Krzysztof

Zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Zachodniej otoczonej lasami rosnącymi na stromych stokach Kuźnickiej Góry i Masywu Chełmca. Stara zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w górnej części doliny w oderwaniu od głównego obszaru zabudowy Sobiecina charakteryzująca się niekorzystnymi warunkami przestrzennymi.

Gwarek

Teren nieczynnej kopalni węgla stanowiący kompleks obiektów związanych z szybem Gwarek i nieistniejącą dziś sztolnią. Obecnie teren w części wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej. Budynki które jeszcze nie zostały rozebrane są w złym stanie technicznym.

Osadnik Kolejarska

Teren nieczynnej kopalni węgla, będący pierwotnie osadnikiem poflotacyjnym. Obiekt zlokalizowany wzdłuż ulicy 1-go Maja, pomiędzy ulicą Kolejarską i Dworcową wymaga działań rewitalizacyjnych nawiązujących do zrekultywowanej w sąsiedztwie hałdy.

Dworcowa

Teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Dworcową i Sikorskiego. Teren nieistniejącego przedsiębiorstwa ulokowanego na terenach pogórniczych, którego zabudowa w całości została rozebrana. Wymaga działań rewitalizacyjnych. Obowiązujący plan miejscowy przeznacza go do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej.

Bolesław Chrobry

Teren nieczynnej kopalni węgla kamiennego i koksowni wraz z rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą, stanowiący kompleks obiektów związanych z szybem Bolesław Chrobry przy ulicy Ludwika Beethovena. Obecnie teren w części wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej. Obiekty które jeszcze nie zostały rozebrane są w złym i bardzo złym stanie technicznym.

Kopernik

Teren nieczynnej kopalni węgla kamiennego i koksowni wraz z rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą, pierwotnie stanowiący kompleks obiektów związanych z szybem Kopernik zlokalizowanym na zapleczu terenów koksowniczych Sobięcina. Kompleks szybu Kopernik w swych założeniach miał połączyć wszystkie kopalnie w Wałbrzychu. Został zamknięty i rozpoczęto jego likwidację w kilka tygodni po zakończeniu budowy w ramach likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. Obecnie teren w części wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej. Obiekty które jeszcze nie zostały rozebrane są w złym i bardzo złym stanie technicznym.

Osadnik Koszarka

Teren będący pierwotnie osadnikiem wykorzystywanym przez Wałbrzyskie koksownie. Obiekt zlokalizowany w rejonie ulicy Koszarka wymaga działań rewitalizacyjnych nawiązujących do zrekultywowanej w sąsiedztwie hałdy.

Osadnik Moniuszki

Teren nieczynnej kopalni węgla, będący pierwotnie osadnikiem poflotacyjnym. Obiekt będący obecnie w rekach prywatnych wykorzystywany jest dla odzysku miału węglowego. Wymaga działań rekultywacyjnych nawiązujących do zrekultywowanej w sąsiedztwie hałdy.

Staszic

Teren nieczynnej kopalni węgla kamiennego i koksowni wraz z rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą, stanowiący kompleks obiektów związanych z szybem Staszic przy ulicy Małopolskiej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej Podgórza. Obecnie teren w części wykorzystywany dla prowadzenia działalności gospodarczej (w tym kontrowersyjnego składowiska odpadów przemysłowych i przeróbki odpadów niebezpiecznych). Obiekty które jeszcze nie zostały rozebrane są w złym i bardzo złym stanie technicznym.