Lubiechów Szczawienko Poniatów Piaskowa Góra Północny Stary Zdrój Centralny Stary Zdrój Biały Kamień Północne Nowe Miasto Centralne Nowe Miasto Południowe Nowe Miasto Kozice Śródmieście Centralne Podgórze Wschodnie Podgórze Południowe Podgórze Centralny Sobięcin Zachodni Sobięcin

Lubiechów

Zespół zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w rejonie ulicy Lisiej otoczony terenami rolnymi będący częścią dawnej wsi Lubiechów przyłączonej do miasta w drugiej połowie XX wieku o zaburzonej strukturze przestrzennej i zdekapitalizowanej przedwojennej zabudowie.

Szczawienko

Zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wrocławskiej ograniczony terenem przemysłowym zakładu Ronal na południu, łąkami wzdłuż Pełcznicy na wschodzie, ogrodami działkowymi przy ulicy Robotniczej na północy i nasypem kolejowym po stronie wschodniej. Charakteryzuje się złym stanem technicznym substancji mieszkaniowej z przełomu XIX i XX wieku przylegającej bezpośrednio do terenów przemysłowych i kolejowych.

Poniatów

Zespół mieszanej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż potoku Poniatówki będący reliktem zabudowy wiejskiej przyłączonej do miasta w drugiej połowie XX wieku. Stara, w części niemal 100 letnia zabudowa będąca w złym stanie technicznym zlokalizowana zbyt blisko głównego ciągu komunikacyjnego (wąskiej ulicy Orkana) i niekorzystny charakter doliny o stromych stokach z płynącym jej dnem, górskim w części nieuregulowanym potokiem, stanowią poważne ograniczenia w przekształcaniu tej części miasta.

Piaskowa Góra

Zespół mieszkaniowy ograniczony od północy i wschodu terenami przemysłowymi (wzdłuż ulicy Wrocławskiej), od południa linią kolejową, a od zachodu kompleksem ogrodów działkowych. Najstarsza ponad 100 letnia, zwarta zabudowa wielorodzinna Piaskowej Góry, która powstała wraz z rozwijającym się w tym rejonie przemysłem hutniczym zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych.

Północny Stary Zdrój

Mały zespół wielorodzinnej zabudowy wielorodzinnej z początków XX wieku w złym stanie technicznym i szczególnie niekorzystnej lokalizacji pomiędzy linią kolejową, a ulica Wrocławską będącą główna arteria komunikacyjna miasta.

Centralny Stary Zdrój

Zespół zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowany w wąskiej dolinie, między linia kolejową (i dworcem Wałbrzych Miasto) na zachodzie, a zalesionymi stokami Czarnoty i Ptasiej Kopy na wschodzie ograniczony od południa rzeka Pełcznicą. Jedno z pierwszych uzdrowisk w regionie, które zaprzestało działalności w związku z rozwijającym się górnictwem w rejonie ulicy Stefana Batorego (szyb Chwalibóg). Rozwijający się w tym rejonie przemysł miał destrukcyjny wpływ na substancje mieszkaniową, która dziś mimo postępującej odnowy kamienic nadal w większości jest w bardzo złym stanie. Specyficzna lokalizacja i brak uregulowanej niskiej emisji sprawiają, że obszar ten charakteryzuje się szczególnie niekorzystnymi uwarunkowaniami klimatycznymi.

Biały Kamień

Zespół zabytkowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowany w dolinie, wzdłuż ulicy Andersa i potoku Szczawnika przylegający w części północnej do granic miasta, będący pierwotnie samodzielnym miastem (przyłączonym do Wałbrzycha po 1945 r.). Otoczony terenami rolniczymi, ogrodami mieszkaniowymi oraz późniejszymi zespołami zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na stokach wzgórz w rejonie ulic Daszyńskiegi i Wańkowicza. Zabudowa obszaru niemal w całości z przełomu XIX i XX wieku mimo postępującego procesu modernizacji obiektów wzdłuż ulicy Andersa, nadal w większości pozostaje w złym stanie technicznym.

Północne Nowe Miasto

Zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa rozwijająca się dnem doliny między Starym Zdrojem a Nowym Miastem otoczona terenami ogrodów działkowych i enklawami późniejszej zabudowy (w części jednorodzinnej). Charakteryzuje się złym stanem technicznym substancji mieszkaniowej z przełomu XIX i XX wieku i zaburzoną strukturą przestrzenną z uwagi na brak przestrzeni pomiędzy stromymi stokami doliny.

Centralne Nowe Miasto

Zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi jej usługami zlokalizowany w siodle między wzgórzami Parku Sobieskiego, a wzgórzem Mauzoleum, rozciągnięty w części północnej wzdłuż dna doliny w kierunku Rusinowej. Jeden z cenniejszych obszarów zabudowy mieszkaniowej Wałbrzycha z początków XX wieku założony wg projektu Josepha Stubbena. Stara, niemodernizowana, 100 letnia zabudowa charakteryzuje się złym stanem technicznym i szkodliwą niską emisją zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem budynków. Duża intensywność zabudowy otaczającej wąskie ulice przez brak wolnych terenów stwarza poważne problemy parkingowe niemal na całym obszarze.

Południowe Nowe Miasto

Jednorodny zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lat 30 XX wieku otoczony ogrodami działkowymi. Charakteryzuje się złym stanem technicznym części zabudowy i zaburzeniami struktury na granicy z innymi terenami wywołanymi współczesnym odbiegającym od pierwotnego zagospodarowaniem terenów przeznaczonych na kompozycyjne zamkniecie osiedla. Wąskie ulice utrudniają komunikację i parkowanie na całym obszarze.

Kozice

Mały zespół zabudowy mieszkaniowej o zaburzonej strukturze i różnorodnym charakterze zlokalizowany przy wschodniej granicy miasta otoczony terenami rolnymi i lasem pokrywajacym okoliczne wzgórza. Zły stan techniczny zabudowy i położenie przy wąskiej ulicy Strzegomskiej stwarza poważne problemy infrastrukturalne.

Śródmieście

To najstarsza część miasta o zwartej XIX wiecznej strukturze przestrzennej ograniczona od północnego wschodu wzgórzami Parku Sobieskiego, od południa zespołem cmentarzy, a od zachodu ulicami Sikorskiego i Lubelską. Mimo iż obszar ten był już rewitalizowany nadal większość ponad 100 letnich budynków jest w złym stanie technicznym, a zwarta struktura przestrzenna, zlokalizowany niemal w samym jego centrum kompleks przemysłowy Zakładu Porcelany Krzysztof oraz niekorzystne ukształtowanie terenu powodują poważne utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Lokalizacja w głębokiej dolinie powoduje poważne problemy z niską emisją zanieczyszczeń.

Centralne Podgórze

Obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowany wzdłuż rzeki Pełcznicy w wąskiej dolinie opadającej w kierunku północym. Otoczony zespołami zabudowy mieszkaniowej na jej wschodnich stokach i terenami przemysłowymi po stronie zachodniej. Tereny będące kontynuacją zabudowy Śródmieścia pierwotnie stanowiły samodzielny ośrodek miejski. Stara zdekapitalizowana substancja mieszkaniowa niemal w całości narażona była na oddziaływanie szkód górniczych. Ukształtowanie terenu utrudnia w istotny sposób prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru.

Wschodnie Podgórze

Tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanym charakterze zlokalizowane wzdłuż ulicy Świdnickiej przecinającej pasmo wzgórz między Podgórzem a Rusinową otoczone terenami łąk i lasów. Niejednorodna struktura przestrzenna, zły stan techniczny i braki w infrastrukturze powodują utrudnienia w funkcjonowaniu tych terenów.

Południowe Podgórze

Obszar zabudowy wielorodzinnej z przełomu XIX i XX wieku zlokalizowany górnej części stromo wznoszącej się doliny rzeki Pełcznicy będący kontynuacją przestrzenną centralnego obszaru Podgórza oddzielony od niego terenami kolejowymi i mający podobna charakterystykę. Strome nachylenie stoków i trudne warunki terenowe potęgują niekorzystne zjawiska występujące na tym obszarze.

Centralny Sobięcin

Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy 1-go Maja otoczone nieużytkami, terenami pokopalnianymi i kompleksem przemysłowym Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA, graniczący od strony południowej z jednorodnym przestrzennie osiedlem mieszkaniowym. Pierwotnie obszar Sobiecina był samodzielnym miastem, które zostało przyłączone do Wałbrzycha po 1945 r. Wyznaczony podobszar ma mocno zróżnicowaną strukturę przestrzenną z licznymi zaburzeniami wynikającymi z przemysłowego charakteru terenów sąsiednich. Stara substancja mieszkaniowa z przełomu XIX i XX wieku narażona na wieloletnie oddziaływanie zakładów koksowniczych i szkody górnicze jest w większości w bardzo złym stanie, a ukształtowanie doliny w istotny sposób utrudnia prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru.

Zachodni Sobięcin

Zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Zachodniej otoczonej lasami rosnącymi na stromych stokach Kuźnickiej Góry i Masywu Chełmca. Stara zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w górnej części doliny w oderwaniu od głównego obszaru zabudowy Sobiecina charakteryzująca się niekorzystnymi warunkami przestrzennymi.