Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 18 listopada 2016 r.

                                                                                               

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zawiadamiam, że w dniach od 25 listopada 2016 roku do 24 grudnia 2016 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt powyższej uchwały wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (www.bip.um.walbrzych.pl).

Konsultacje przeprowadzone będą: w okresie od dnia 25 listopada 2016 r. do dnia 24 grudnia 2016 r.
w formie:

 1. Spotkania z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu:
 • 14 grudnia 2016 r. od godziny 14:00 do godziny 15:30 w Ratuszu przy Placu Magistrackim 1 (Sala Witrażowa nr 26).

2. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w:

 • – Biurze ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w dniach:
 • poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
 • wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
 • piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
 1. Zbierania uwag w wersji papierowej za pomocą formularza, znajdującego się nastronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych;

c) osobiście do Biura ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro, w godzinach pracy Biura, tj.:

 • poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
 • wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
 • piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny od dnia 25 listopada 2016 r.:

a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

b) na stronie internetowej www.rewitalizacja.walbrzych.pl

c) w Biurze ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w godzinach pracy Biura, tj. 

 • poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
 • wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
 • piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 25 listopada 2016 r. oraz po dniu 24 grudnia 2016 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji