Produkty projektu pilotażowego stanowią formę wypracowania dobrych praktyk, standardów działania, przykładowych, modelowych opracowań dokumentujących prawidłowe łączenie działań planistycznych i rewitalizacyjnych w skali gminy oraz obszaru i podobszarów rewitalizacji. W obszarze planowania przestrzennego produkty pilotażu obejmują:

Kalkulator efektywności finansowej i termomodernizacyjnej inwestycji

Uruchom kalkulator

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych dla podobszarów rewitalizacji:

Analiza optymalnego wykorzystania w Wałbrzychu narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Analiza_optymalnego_wykorzystania_narzedzi_SSR
Załącznik nr 1 – Ortofotomapa z pokryciem planistycznym
Załącznik nr 2 – Struktura własności
Załącznik nr 3 – Analiza działek niezabudowanych – mapa
Załącznik nr 4 – Analiza działek niezabudowanych – obliczenia
Załącznik nr 5 – Analiza pod kątem udzielania dotacji – identyfikacja budynków prywatnych i nie zabytkowych – mapa