Ogólne informacje dotyczące projektów pilotażowych

 • Miasta Bytom, Łódź i Wałbrzych wskazane zostały w Umowie Partnerstwa jako miasta wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji. W miastach tych prowadzone są projekty pilotażowe na podstawie umów zawartych pomiędzy każdym z miast a Ministerstwem, mające na celu wypracowanie skutecznych i dopasowanych do specyficznych uwarunkowań rozwiązań w zakresie programowania rewitalizacji.

Projekty pilotażowe prowadzone w Bytomiu, Łodzi oraz w Wałbrzychu stanowią zindywidualizowaną formę wsparcia dla miast w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się
w wizję rozwoju danego miasta. Projekty pilotażowe koncentrują się wokół wskazanych przez miasta wątków tematycznych, w ramach których miasta wypracowywać będą narzędzia, mechanizmy czy plany działań:

  • Wałbrzych – główny temat pilotażu to planowanie przestrzenne, tematy wspierające to mieszkalnictwo i finansowanie działań rewitalizacyjnych.

  • Bytom – temat przewodni pilotażu to mieszkalnictwo, tematy wspierające to polityka społeczna
   i finansowanie działań rewitalizacyjnych. W ramach pilotażu wypracowany zostanie Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa, obejmujący otwarcie rynku mieszkaniowego miasta na różnego typu inwestorów. W celu wsparcia mieszkańców obszaru rewitalizacji wypracowane zostaną innowacyjne projekty społeczne uzupełniające dotychczasowe działania realizowane przez miasto;

  • Łódź – wątki tematyczne, na których skupią się działania pilotażowe to mieszkalnictwo oraz zarządzanie procesem rewitalizacji. Dzięki działaniom pilotażowym prześledzona zostanie ścieżka budowania wspólnoty mieszkaniowej, od etapu przeprowadzek i zasiedlania wyremontowanych kamienic do integrowania członków wspólnot mieszkaniowych. Celem działań będzie jak największe zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji miasta.

 • Rozwiązania wypracowane w ramach konkursu dotacji pn. Modelowa rewitalizacja miast oraz działań pilotażowych, ukazujące różne aspekty rewitalizacji i indywidualne podejście miast do problemów przed nimi stojących, zasilą krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, które właśnie powstaje w Ministerstwie Rozwoju. Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji ma skupiać w jednym, dostępnym dla wszystkich użytkowników miejscu, aktualną i kompleksową wiedzę na temat istoty rewitalizacji, zasad jej realizowania, obowiązującego prawa, możliwości finansowania, zrealizowanych „wzorcowych działań”. Celem jego istnienia jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy, a także udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom realizującym działania rewitalizacyjne. Celem centrum jest również dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami wypracowanymi w miastach realizujących projekty finansowane przez MR.

  Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, czyli projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji miasta Wałbrzycha

logo-popt-fs_mr-kopia

 • Głównym tematem projektu pilotażowego miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2018 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

 • Miasto Wałbrzych ma ambitny cel zintegrowania polityki planistycznej miasta z działaniami rewitalizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru mieszkalnictwa. W Wałbrzychu, w którym występuje znaczna degradacja tkanki mieszkaniowej oraz liczne pustostany niezbędne jest wypracowanie skutecznej polityki takiego zagospodarowania i przekształcenia miasta, które sprzyjać będzie tworzeniu miasta atrakcyjnego do życia. Duża skala potrzeb wymaga znacznych nakładów finansowych, których miastom brakuje. Wałbrzych już teraz może być wskazywany jako przykład miasta aktywnie poszukującego środków finansowych poprzez emisję obligacji przychodowych, niezwiększających obciążenia budżetu miasta. Działania te będą rozwijane w ramach realizowanego projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji.

 • Łączna wartość projektu pilotażowego w Wałbrzychu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wyniesie 4 746 500,00 zł. W ramach projektu pilotażowego powstaną:

  • materiały problemowo-analityczne związane z rozwojem miasta, m.in. aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałbrzych, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR), koncepcje programowo-przestrzenne dla podobszarów rewitalizacji;

  • narzędzia interwencji w zakresie rewitalizacji, min. Miejscowy Plan Rewitalizacji, narzędzie finansowe wspierające realizację przedsięwzięć objętych GPR, kalkulator efektywności finansowej dla wspólnot mieszkaniowych, kalkulator niskiej emisji oraz zapotrzebowania energetycznego dla wspólnot mieszkaniowych, Program mikrograntów dla interesariuszy rewitalizacji;

  • działania wspierające i doradcze, m.in. szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości z zakresu rewitalizacji i finansowania remontów, spotkania informacyjne dla wspólnot mieszkaniowych dotyczące zakresu ochrony konserwatorskiej, doradca inwestycyjno-finansowy dla wspólnot mieszkaniowych, seminarium dotyczące rozbiórek budynków mieszkalnych jako elementu polityki gospodarowania mieniem gminy.

 • Od października 2015 r. Ministerstwo Rozwoju angażuje się w działania rewitalizacji w mieście Wałbrzychu, w tym poprzez doradztwo w zakresie rewitalizacji świadczone na zlecenie Ministerstwa przez Instytut Rozwoju Miast, mające na celu zidentyfikowanie potrzeb miasta w zakresie rewitalizacji i wypracowanie koncepcji projektu pilotażowego. Prace nad koncepcją zostały zakończone przygotowaniem wniosku o przyznanie dotacji „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”. Na Kongresie Rewitalizacji Miast zostanie zawarta umowa o dofinansowanie dla ww. projektu pilotażowego.

 • W celu opracowania GPR miasto Wałbrzych przygotowało diagnozę miasta, na podstawie której wskazano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W marcu 2016 r. Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła Uchwałę w sprawie wyznaczenia ww. obszarów. Obszar rewitalizacji obejmuje 6 podobszarów: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto, Podgórze. Dla wskazanego obszaru rewitalizacji powstaje GPR, obszar ten w całości objęty jest działaniami pilotażowymi.

 • Rada Miejska Miasta Wałbrzycha uchwaliła 18 października 2016 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, program ten przygotowywany jest w reżimie ustawy o rewitalizacji, dlatego też Wałbrzych jako jedno z pierwszych miast skorzystać może z rozwiązań, które daje ustawa.