„NIE EMIGRUJĘ – TU ZOSTAJĘ”

Informujemy, iż od 1 grudnia 2016 roku, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Gminą Wałbrzych oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację projektu „Nie emigruję – tu zostaję” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno – zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 96 osób (57 kobiet i 39 mężczyzn) w wieku powyżej 15 roku życia, z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (III profil) oraz bierne zawodowo.

Ze względu na to, że na terenie powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha, istnieją grupy szczególnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby:

 • niepełnosprawne,
 • zamieszkujące obszary rewitalizowane w mieście Wałbrzych i gminach powiatu wałbrzyskiego,
 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu wsparcia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie osoby otrzymają:

 • opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju,
 • wsparcie coacha oraz animatora,
 • doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne),
 • udział w zajęciach Klubu Wolontariusza (dostępnych również dla najbliższego otoczenia uczestników projektu, w szczególności rodzin),
 • kurs kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy i do utrzymania zatrudnienia
  (kurs wyjazdowy),
 • szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (stypendium szkoleniowe),
 • staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe).

W ramach projektu utworzone zostaną w sześciu podobszarach rewitalizacji Wałbrzycha Kluby Wolontariuszy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2016r. do 30 listopada 2018r.

volunteer-1326758_1280