Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt powyższej uchwały wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (www.bip.um.walbrzych.pl) oraz w poniższym linku:

projekt-uchwaly-komitet-rewitalizacji-25-11-2016

Konsultacje przeprowadzone będą: w okresie od dnia 25 listopada 2016 r. do dnia 24 grudnia 2016 r. w formie:

 1. Spotkania z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu:
 • 14 grudnia 2016 r. od godziny 14:00 do godziny 15:30 w Ratuszu przy Placu Magistrackim 1 (Sala Witrażowa nr 26).

2. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w:

 • Biurze ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w dniach:
 • poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
 • wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
 • piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
 1. Zbierania uwag w wersji papierowej za pomocą formularza, znajdującego się na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych;

c) osobiście do Biura ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro, w godzinach pracy Biura, tj.:

 • poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
 • wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
 • piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 25 listopada 2016 r. oraz po dniu 24 grudnia 2016 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i
  opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).