Wyniki trzeciej edycji „mikrograntów”

Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 19 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach 3 edycji „mikrograntów”.

Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy Streetworkerek zatrudnionych w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego z Partnerstwami Lokalnymi utworzonymi w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych.
Działanie jest realizowane i finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych oraz w ramach projektu
pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn.:
„Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

Do konkursu zgłoszono 19 wniosków z 6 podobszarów rewitalizacji. Wszystkie zgłoszone projekty
zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę niemal 54 tysięcy złotych.

Projekty będą realizowane od kwietnia do października 2019 roku.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie:

http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/29339/zarzadzenie-nr-276-2019