Aktualności

O Rewitalizacji

Pilotażowy program rewitalizacji

Projekty rewitalizacyjne

Kontakt

Partycypacja społeczna

Czym jest Gminny Program Rewitalizacji?

Z założenia, głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Osiągnięcie powyższych celów planowane jest przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji (…)

Pilotażowy Program Rewitalizacji

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Zaplanujmy razem!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 1-go Maja, Św. Józefa, Emilii Plater w Wałbrzychu,…
Seniorzy

Forum Rad Seniorów w Subregionie Wałbrzyskim

„Starsi w oczach młodych”, „Jak nie stracić spontanicznej ciekawości świata?”, „Przedstawienie trybu i kryteriów wyboru członków do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego” to główne tematy…
Menu