Planowanie przestrzenne podczas Kawiarenki Obywatelskiej

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Planowanie przestrzenne podczas Kawiarenki Obywatelskiej

24 września w restauracji Aqua Zdrój na Białym Kamieniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami Wałbrzycha w ramach akcji „Kawiarenka Obywatelska”. Tematem zebrania było planowanie przestrzenne na przykładzie powstających w rejonie ulic Piasta i Ratuszowej planów miejscowych.

Podczas spotkania Robert Szymala Urbanista Miejski Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, omówił procedury planistyczne związane z powstawaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uświadomił uczestników spotkania do czego potrzebne są te dokumenty i jakie kwestie regulują.

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Kotla – główny projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu. Omówił poszczególne tereny objęte w/w opracowaniami, a także inne aspekty jak np. układ komunikacyjny czy konieczność zmiany przeznaczenia niektórych terenów.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której mieszkańcy zadawali pytania. Najbardziej interesującym tematem było powstanie nowego osiedla mieszkaniowego „Pod Chełmcem”, które ma powstać w rejonie ul. Piasta, a także przebieg obwodnicy Szczawna – Zdroju.

Na koniec Urbanista zachęcał zabranych to czynnego udziału w procedurze sporządzania planów miejscowych, zapoznawania się z projektami tych dokumentów i składania uwag. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywną obecność i zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie kawiarenkowe.

Menu