Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

 1. Strona główna
 2. Konsultacje
 3. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniach od 22 czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” – sala multimedialna, ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
 2. Zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, pok. 204, II piętro: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
 3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.walbrzych.pl/) oraz pod adresem http://rewitalizacja.walbrzych.pl/. Wypełnione formularze można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych; osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny od dnia 22 czerwca 2020 r.:

 1. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.walbrzych.pl/);
 2. na stronie internetowej  http://rewitalizacja.walbrzych.pl/,
 3. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30.
 4. w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, pok. 204, II piętro w godzinach pracy Biura, tj. poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 22 czerwca 2020 r. oraz po dniu 21 lipca 2020 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod linkiem: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2096/31992/ogloszenie-prezydenta-miasta-walbrzycha-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-aktualizacji-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-walbrzycha-na-lata-2016-2025

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na rzecz konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58 – 30 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Rynek 23, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 64 44 710, rewitalizacja@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie  pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd  Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych.

 1. Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 64 44 710, rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
 2. Wskazanie inspektora ochrony danych – Inspektor ochrony danych – kontakt: e-mail  iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59;
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe przekazane podczas realizacji procesu konsultacji społecznych, określonych obwieszeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 czerwca 2020 r., będą przetwarzane w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Obowiązek podania danych osobowych – Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu poprawnej realizacji procesu konsultacji społecznych, określonych obwieszeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
 5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych – W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
 6. Okresy przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą – Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim  w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – prawo do przenoszenia danych.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Menu