Sporządzono sprawozdanie pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”

  1. Strona główna
  2. GPR
  3. Sporządzono sprawozdanie pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”

Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o sporządzeniu sprawozdania pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025” – raport według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy, sprawozdanie to podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Wałbrzycha, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, wystąpi z wnioskiem do Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji o zwołanie posiedzenia Członków KR w sprawie zaopiniowania przedmiotowego sprawozdania.

Menu