Partycypacja społeczna

  1. Strona główna
  2. Partycypacja społeczna

Program Komunikacji Społecznej

Ożywienie opustoszałych dzielnic, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i odtworzenie więzi społecznych nie miałyby sensu bez sprawnego procesu partycypacji społecznej, czyli bez aktywnego udziału każdego z członków społeczności lokalnej.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli.

Komitet rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Menu