Program Komunikacji Społecznej

  1. Strona główna
  2. Partycypacja społeczna
  3. Program Komunikacji Społecznej

W proces rewitalizacji wpisana jest partycypacja społeczna jako fundament działań na każdym etapie tego procesu. Jest niezbędnym elementem działań rewitalizacyjnych – od etapu projektowania i przygotowania tych działań, przez ich wdrażanie i aktualizację, aż po ocenę przeprowadzonego procesu.

Prace nad przygotowaniem i wdrażaniem programu, a także nad jego aktualizacją w Gminie Wałbrzych oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

W prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 zaangażowani byli przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym lokalne organizacje pozarządowe, liderzy wałbrzyskich instytucji, przedsiębiorcy, eksperci oraz mieszkańcy wybranych obszarów zdegradowanych.

Pierwsze spotkania o charakterze otwartej dyskusji mieszkańców, ekspertów i urzędników na temat przyszłości i nadania nowych funkcji wałbrzyskiej starówce miały miejsce jeszcze w 2012 r. – odbyły się wówczas z inicjatywy lokalnej organizacji pozarządowej. Otwarta dyskusja plenerowa o Starym Mieście, nazwana Wałbrzyską Agorą, została powtórzona w 2014 r. na zrewitalizowanym już Placu Magistrackim.

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W 2015 r. zorganizowanych zostało siedem otwartych spotkań konsultacyjnych. Odbywały się one w sześciu dzielnicach miasta i skierowane były do wszystkich zainteresowanych osób, przedstawicieli instytucji i organizacji. Ważnym elementem konsultacji były warsztaty, podczas których mieszkańcy przekazali swoje propozycje i uwagi na temat oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych miasta. Mieszkańcom prezentowane były wstępne plany i założenia programu rewitalizacji Wałbrzycha, zaproszeni eksperci przedstawili dobre praktyki rewitalizacji w Polsce i na świecie. Z punktu widzenia budowania tożsamości lokalnej istotnym punktem spotkań była prezentacja dziedzictwa historycznego każdej z dzielnic.

 

W spotkaniach wzięło udział ponad 300 osób. Efektem rozmów było określenie miejsc istotnych dla społeczności lokalnej, które mogłyby stanowić ośrodki rozwoju poszczególnych dzielnic. Zgłaszano również konieczność przeprowadzenia prac infrastrukturalnych w wyznaczonych obszarach, a także propozycje projektów zwiększających ofertę na spędzanie wolnego czasu w miejscu zamieszkania, np. uporządkowanie zieleni, stworzenie ścieżek i miejsc do wypoczynku w parkach, zagospodarowanie podwórek, a także zadbanie o bezpieczeństwo w tych miejscach. Uwagi i wnioski mieszkańców pomogły uporządkować i uzupełnić mocne i słabe strony oraz potencjały zdegradowanych obszarów. Wypracowane podczas spotkań wnioski pokazały, że Wałbrzych dla mieszkańców jest bardzo ważny i chętnie wezmą udział w przedsięwzięciach wpływających na jego rozwój.

Lokalne partnerstwa

Po wyznaczeniu przez Radę Miasta obszaru rewitalizacji Wałbrzycha rozpoczęto proces budowania partnerstw lokalnych w każdym z sześciu podobszarów rewitalizacji. Organizacja 30 spotkań z liderami społeczności lokalnej pozwoliła na skupienie wokół idei ożywienia obszarów zdegradowanych blisko 400 osób. W każdej dzielnicy objętej obszarem rewitalizacji zorganizowano pięć spotkań. Bardzo różny był poziom zaangażowania i frekwencja mieszkańców, jednak wartością dodaną spotkań było zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli różnych grup społecznych, zarówno tych, od których zależą zmiany w mieście, jak i tych, których te zmiany dotykają, m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, artystów i twórców, pozostałych aktywnych osób, w tym seniorów, młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników socjalnych.

Podczas indywidualnych rozmów, wywiadów oraz pracy w grupach warsztatowych zidentyfikowano problemy, potrzeby, zasoby oraz potencjał poszczególnych zdegradowanych podobszarów. Stanowią one szereg wyzwań i nowych doświadczeń nieodzownie wpisanych w proces odnowy miasta. Wypracowane przez interesariuszy założenia posłużyły do opracowania diagnozy potrzeb i potencjałów podobszarów rewitalizacji. Diagnoza ta podkreśla też potrzebę wsparcia społeczności lokalnych w zakresie budowania postaw obywatelskich, samoorganizacji i współodpowiedzialności.

Organizowane na etapie przygotowania warsztaty przyczyniły się do zawiązania partnerstw lokalnych. Spotkania w partnerstwach organizowane są raz na kwartał w każdym z sześciu podobszarów rewitalizacji. Partnerstwa są wyposażone w narzędzie finansowe w postaci programu mikrograntów na realizację społecznych oddolnych inicjatyw wpisujących się w cele rewitalizacyjne. Partnerstwa lokalne działają na rzecz integracji społecznej, aktywizacji mieszkańców oraz planowania i konsultowania działań społecznych planowanych na poszczególnych podobszarach (urodziny ulicy, realizacja mikrograntów itp.). Wsparcie lokalnych interesariuszy poszczególnych podobszarów rewitalizacji polega na wzmacnianiu grupy lokalnych liderów, członkami których są m.in. przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, pracowników socjalnych i szkół. Podobny charakter ma partnerstwo lokalne zawiązane w ramach prowadzonych w Wałbrzychu we wcześniejszych latach działań rewitalizacyjnych w śródmieściu (partnerstwo lokalne EPICENTRUM). Partnerstwa lokalne uzupełniają działalność streetworkerów, Komitetu Rewitalizacji, pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, jednocześnie współpracując ze sobą na rzecz wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Spacery historyczne

Doskonałą formą integracji społecznej, umacniania tożsamości lokalnej i poznania oczekiwań mieszkańców są również organizowane od 2016 r. przez Urząd Miejski spacery historyczne. Powrót do gasnącej tradycji bezpośrednich spotkań umożliwia mieszkańcom wzajemne poznanie się i porozmawianie o historii oraz przyszłości swoich dzielnic.

Pasjonujące opowieści o miejscach, które mijamy na co dzień i które zmieniają się na naszych oczach, połączyły miłośników lokalnej historii i stały się punktem wyjścia do rozmów o ożywieniu miejskiej przestrzeni. Łącznie zorganizowano 24 spacery historyczno-rewitalizacyjne, w każdej dzielnicy objętej obszarem rewitalizacji. W jednym spacerze brało udział ok. 70 osób, które – oprócz zdobytej wiedzy historycznej – miały okazję na żywo ocenić uwarunkowania przestrzenne obszaru rewitalizacji. Dla samorządowców spotkania z mieszkańcami w tak nietypowych okolicznościach okazały się być inspirujące. To jedna z ciekawszych form popularyzowania wiedzy na temat rewitalizacji miasta, bardzo pozytywnie odbierana również przez samych mieszkańców.

Kawiarenki obywatelskie

Od 2017 r. na wałbrzyskim obszarze rewitalizacji organizowane są kawiarenki obywatelskie – spotkania „przy kawie”, na których poruszane są tematy rewitalizacyjne. Celem kawiarenek jest przede wszystkim rozpoczęcie debaty publicznej, zbieranie opinii uczestników, dyskusja oraz budowanie relacji pomiędzy grupami uczestników w zakresie tematyki dotyczącej rewitalizacji. Comiesięczne spotkania umożliwiły bezpośrednie kontakty z mieszkańcami miasta, skróciły dystans między mieszkańcami a Urzędem, a także umożliwiły rozmowy o mieście, o jego mocnych i słabych aspektach.

Kreatywne warsztaty

W prace nad programem rewitalizacji zaangażowali się lokalni liderzy, aktywni mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które mają wpływ na rozwój społeczny i poprawę warunków życia mieszkańców Wałbrzycha. W organizowanych w czerwcu 2016 r. warsztatach na temat tworzenia gminnego programu rewitalizacji udział wzięło blisko 60 interesariuszy rewitalizacji. Byli wśród nich przedstawiciele wielu środowisk, m.in. Rady Miejskiej, lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i edukacji, a także pracownicy samorządowi oraz reprezentanci Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Miejskiej i policji, ale też Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie zabrakło również przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast oraz ówczesnego Ministerstwa Rozwoju (dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), którzy od początku prac nad programem wspierają nasze miasto w ramach projektu pilotażowego. W tak szerokim i pluralistycznym gronie pracowano nad definiowaniem potrzeb, wizji, celów i kierunków działań dla obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Dzięki wspólnej pracy „ambasadorów rewitalizacji” udało się nie tylko wypracować założenia do Gminnego Programu Rewitalizacji. Nowe formy współpracy wzmocnią też efekt samego procesu rewitalizacji – uczestnicy warsztatów lepiej poznali rzeczywiste potrzeby i potencjały poszczególnych podobszarów, jednocześnie zadeklarowali aktywny udział w przedsięwzięciach związanych z ich rozwojem.

Podczas procesu aktualizacji programu rewitalizacji zorganizowano dwa dwudniowe warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji, których celem było podsumowanie dotychczasowego procesu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz oszacowanie potrzeby jego potencjalnej aktualizacji. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i jednostek organizacyjnych gminy, którzy są zaangażowani w proces wdrażania GPR, a także reprezentanci partnerstw lokalnych sześciu podobszarów rewitalizacji, zawiązanych dzięki działaniom Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego ze społecznością lokalną.

Mikrogranty

W ramach realizacji projektu pilotażowego zrealizowano trzy edycje mikrograntów na lata 2017-2019. W 2017 r. przyznano dotacje na realizację 23 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem realizacji projektów lokalnych było umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha. Mikrogranty przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekty pracy partnerstw lokalnych utworzonych w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Do konkursu zgłoszono 30 wniosków z sześciu podobszarów rewitalizacji, podpisano umowy na realizację 21 projektów, które zostały rozliczone na kwotę 51 242,17 zł. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia dotyczące wspólnego porządkowania i zagospodarowania przestrzeni w poszczególnych dzielnicach, organizacji ciekawych zajęć dla dzieci, a nawet warsztaty krawieckie i kulinarne dla mam z Sobięcina. W 2018 r. przyznano dotacje na realizację 21 inicjatyw, wszystkie zgłoszone projekty zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę niemal 60 tys. zł (cztery projekty zostały sfinansowane z budżetu gminy). Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia dotyczące m.in. przeprowadzenia survivalowych warsztatów oraz letniej czytelni w wałbrzyskim Śródmieściu dla dzieci, zajęć w ramach akademii podwórkowej dla seniorów, warsztatów wikliniarskich wraz z utworzeniem filiżanki upamiętniającej 100-lecie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, zakup figurek szachowych do wspólnych rozgrywek w Rynku, wspólne porządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni w poszczególnych dzielnicach oraz ścieżki edukacyjnej w parku im. T. Kościuszki. W 2019 r. natomiast przyznano dotację na realizację 19 projektów na obszarze rewitalizacji na łączną kwotę 54 tys. zł (w ramach projektu pilotażowego sfinansowano dwa projekty, pozostałe realizowane są z budżetu gminy). Realizowane projekty dotyczą m.in. zagospodarowania, porządkowania podwórka i przestrzeni sąsiedzkiej, promowania aktywnego i ekologicznego stylu życia, stworzenia ogólnodostępnej mikrobiblioteki dla mieszkańców, promowania muzycznych tradycji europejskich i organizacji przeglądu małych teatrów. W 2020 r.do otwartego konkursu ofert zgłoszono 19 wniosków. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na kwotę 50 tys. zł. W efekcie zrealizowanych zostało 11 inicjatyw społecznych, tzw. mikrograntów w 6 podobszarach rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto, Podgórze.

Mikrogranty – 2017 rok

Zadania finansowane były w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Do pierwszej edycji mikrograntów zgłoszono 30 wniosków. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na łączną kwotę niemal 60 tys. zł. W rezultacie zrealizowano 21 inicjatyw społecznych w 6 podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin.

Przyznane dotacje

Fundacja Na Szlaku - projekt „Dźwięki z ręki” – Biały Kamień

Przez kilka miesięcy trwała przygoda uczestników projektu „Dźwięki z ręki” z muzyką. Dzieci, młodzież i dorośli, pod opieką koordynatora Pana Tomasza Wizińskiego, prezesa Fundacji Na Szlaku, odkrywali nowe dźwięki, uczestniczyli w wielu intensywnych warsztatach muzycznych, szukali najpiękniejszych dźwięków świata – szczególnie tych rodem z Afryki.

Intensywnie pracowali nad nagraniem płyty, której utwory można było usłyszeć podczas wydarzenia pn.: „Urodziny Ulicy Andersa”. Podsumowaniem ww. projektu był mini koncert zorganizowany
25 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 oraz płyta z nagraniem nowatorskiego utworu. Projekt pozwolił wielu dzieciom odkryć talenty muzyczne, otworzyć się na świat dźwięków oraz uświadomić, że muzyka jest częścią otaczającego nas świata i warto się z nią zaprzyjaźnić.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej "Azymut" - projekt "Zmień widok za oknem"

„Zmień widok za oknem” to nazwa pionierskiego w Wałbrzychu projektu zrealizowanego przy współpracy ze Strażą Miejską w trzech podobszarach rewitalizacji: Stary Zdrój, Podgórze i Sobięcin. Wolontariusze Stowarzyszenia „Azymut” i funkcjonariusze Straży Miejskiej przez kilka miesięcy usuwali graffiti, które szpeciły fasady kamienic. W ramach akcji został poprawiony wygląd 43 kamienic usytuowanych przy ulicach:
– Stary Zdrój – 11 Listopada, Armii Krajowej
– Podgórze – Świdnicka, Mickiewicza , Okrężna, Piotra Skargi, Pohulanki, Kaszubska
– Sobięcin1 Maja, Karkonoska, Kresowa, Zachodnia, Puszkina.

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej - projekt pn. "Akcja widok za oknem"

Działania prowadzone przez harcerzy miały podobną misję i założenia jak mikrogrant „Azymutu”. Czyszczeniem i malowaniem objęte zostały fasady kamienic w podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto i Biały Kamień. W ramach inicjatywy harcerze wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej usunęli graffiti z 55 budynków przy ulicach:
– Śródmieście – 1 Maja, al. Wyzwolenia ,Sienkiewicza , Limanowskiego, Chrobrego, Mickiewicza, Piotra Skargi
– Nowe Miasto – Piłsudskiego, 11 Listopada
– Biały Kamień Wańkowicza, Andersa.

Ponadto podczas realizacji ww. projektów zdarzało się, że fasady kilku budynków, szczególnie w dzielnicy Sobięcin i Biały Kamień, były malowane po kilkanaście razy. Wolontariusze z determinacją dbali o to, by miasto było czyste i zadbane. Każda tego typu akcja również przyciągała oraz angażowała dużą grupę mieszkańców, którzy wspierali naszych wolontariuszy i często sami oferowali swoją pomoc.

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej - projekty: "Stań się na nowo" - warsztaty animacji podwórkowej wokół poezji Mariana Jachimowicza" i "Świat rośnie z nami - warsztaty animacji podwórkowej wokół poezji Mariana Jachimowicza"

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej zrealizowało w dzielnicy Sobięcin i Nowe Miasto dwa projekty: “Stań się na nowo” – warsztaty animacji podwórkowej wokół poezji Mariana Jachimowicza”  oraz “Świat rośnie z nami – warsztaty animacji podwórkowej wokół poezji Mariana Jachimowicza”. Wakacyjne warsztaty poznawczo-edukacyjne o poezji rodzimego M. Jachimowicza oraz wspólna praca najmłodszych wałbrzyszan na rzecz zmiany zaniedbanych i szarych podwórek, to kolejne działania podejmowane w ramach realizacji zadań publicznych. Spontaniczne dyskusje dzieci i młodzieży o poezji, wspólne tworzenie obrazów do wierszy Jachimowicza połączone z zajęciami ekologicznymi to najważniejsze punkty zrealizowanych mikrograntów. Było poetycko, kolorowo i z szacunkiem do ludzi i środowiska.

Fundacja “Z całego serca” - projekt “Integracja mieszkańców Starego Zdroju poprzez wspólne prace społeczne upiększające dzielnicę i organizację zabawy dla wszystkich mieszkańców”

Prace porządkowe na terenie Starego Zdroju, pod kierownictwem Panów Anatola i Pawła Szpur dobrze odzwierciedlały hasło „Czysty i zielony Wałbrzych”. Inicjatywa tak bardzo spodobała się mieszkańcom, że postanowili ją co roku wspólnie kontynuować. Dzięki temu teren dawnego Altwasser, w szczególności zielony skwer między ul. Przywodną i ul. Węglową, wygląda pięknie i jest zadbany. Mikrogrant podsumowano międzypokoleniową imprezą integracyjną zorganizowaną na skwerze tuż przy rzece Pełcznica. Był grill, wata cukrowa, konkursy sportowe oraz z wiedzy o dzielnicy, mini występ romskiego zespołu tanecznego, nagrody dla zwycięzców i mnóstwo innych atrakcji dla najmłodszych.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Animatorów Rozwoju „Zmiana” - projekt "Kolorowe podwórka"

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Animatorów Rozwoju „Zmiana” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Partnerstwem lokalnym „Eπicentrum” oraz mieszkańcami, zrealizowali siedem projektów z cyklu „Kolorowe podwórka”. Barwnie  i czysto zrobiło się przy: ul. Buczka 10, al. Wyzwolenia 49, ul. Pługa 9, ul. Niepodległości 16, ul. Zajączka 8, ul. Słowackiego 5 oraz ul. P. Skargi 30.

W ruch poszły grabie i miotły, sadzonki kwiatów i krzewów oraz kwietniki. Szereg warsztatów z zakresu ogrodnictwa i pielęgnowania roślin oraz komunikacji społecznej, w tym temat wspólnej odpowiedzialności mieszkańców za zrealizowane działania to priorytety tych mikrograntów. Podczas sprzątania i ukwiecania podwórek najmłodsi wałbrzyszanie tworzyli pierwsze dziecięce mini murale.

Fundacja Edukacyjna im. S. Wandy Garczyńskiej - projekty: “Zakątek Cooltury” i “Gdy mama gotuje i szyje to się fajniej żyje”

Fundacja Edukacyjna im. S. Wandy Garczyńskiej zaproponowała mieszkańcom Sobięcina udział w dwóch projektach: “Zakątek Cooltury”  oraz “Gdy mama gotuje i szyje to się fajniej żyje”.

Rezultatem pierwszego z nich było stworzenie przez samych mieszkańców przyjaznego miejsca, w którym będzie można odpocząć i swobodnie poczytać książkę lub gazetę, w myśl zasady „pożyczam-oddaję-wymieniam”. Uczestnicy samodzielnie wykonali ławki z drewnianych palet, drewniane budki na książki, wysprzątali i wygrabili teren, przycięli krzewy i ustawili kosz na śmieci. Ponadto wypełnili wspólnie z Fundacją plenerowe biblioteczki książkami i prasą. Na skwerze stanęła również tablica informacyjna z kierunkami świata i odległościami do większych miast oraz tablica magnetyczna na wystawy.

Dzięki realizacji drugiego projektu, została zaktywizowana 15 osobowa grupa bezrobotnych kobiet, która zdobyła nowe doświadczenie i kwalifikacje. Udział w warsztatach krawieckich i kulinarnych
(po 50 godz. każde) pozwolił im na podjęcie zatrudnienia. Kobiety nauczyły się szyć i kilka z nich podjęło pracę m.in. w Przedsiębiorstwie Społecznym 7Niebo Sp. z o.o. Inna grupa z kolei nauczyła się gotować i część z nich podjęła pracę w lokalach gastronomicznych. Podczas realizacji mikrograntu uczestniczki odzyskiwały poczucie własnej wartości, budowały swój pozytywny wizerunek, miały możliwość wyjścia z domu na spotkanie w przyjaznym dla nich środowisku, nauczyły się jak o siebie dbać i zdobywały nowe kwalifikacje. Pierogi własnoręcznie zrobione przez beneficjentki mieszkańcy Sobięcina mogli degustować w trakcie imprezy pn.: „Święto placu Darowskiej”.

Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych - projekty: “Zobacz uśmiech Podgórza, czyli nasadzenia zieleni oraz ukwiecenie dzielnicy Podgórza” i “Bezpieczny i zielony plac zabaw”

Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych zaproponowało mieszkańcom projekt pn.: “Zobacz uśmiech Podgórza, czyli nasadzenia zieleni oraz ukwiecenie dzielnicy Podgórza” oraz “Bezpieczny i zielony plac zabaw” Rezultatami projektów było: posprzątanie i ukwiecenie terenu przy ul. Poznańskiej, postawienie w pobliżu PSP Nr 5 kilku gazonów z nasadzeniami miododajnych kwiatów, ukwiecenie zielonego terenu i przygotowanie go do roli placu zabaw dla dzieci przy ul. Niepodległości. Mieszkańcy wzięli też udział w zajęciach z zakresu pielęgnacji roślin i krzewów, zakupiono i zamontowano drugą część ogrodzenia. Przeprowadzono także konkurs na logo dzielnicy Podgórze. Poza mieszkańcami dzielnicy i członkami stowarzyszenia, w działania zaangażowani byli także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Mikrogranty – 2018 rok

Zadania finansowane były w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Do drugiej edycji mikrograntów zgłoszono 21 wniosków. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na łączną kwotę niemal 60 tys. zł. W efekcie  zrealizowanych zostało 20 inicjatyw społecznych w 6 podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin.

Przyznane dotacje

Fundacja Na Szlaku - projekty: „Warsztaty Perkusji Etnicznych” - Biały Kamień i „Pamiątkowa Filiżanka – 100-lecie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”- Śródmieście

Fundacja Na Szlaku była realizatorem  dwóch projektów:

  1. „Warsztaty Perkusji Etnicznych” – Biały Kamień.
  2. „Pamiątkowa Filiżanka – 100-lecie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”- Śródmieście.

Warsztaty muzyczne, poznanie rytmów kultury afrykańskiej i afrokubańskiej, zajęcia z rytmiki, zapoznanie się z historią etnicznych instrumentów perkusyjnych, ćwiczenia i systematyczne próby uczestników przed profesjonalnym koncertem to priorytetowe elementy projektu „Warsztaty Perkusji Etnicznych”.  W ramach zadania publicznego uczestnicy także nauczyli się i zaprezentowali etniczne brzmienia i nowe techniki gry na instrumentach perkusyjnych, poznali sposoby wytwarzania poszczególnych instrumentów oraz ich tradycyjne zastosowania. Podsumowaniem mikrograntu był wspólny koncert 15-osobowego zespołu, w tym uczniów PSP Nr 2 w Wałbrzychu, podczas wydarzenia z cyklu „Urodziny Ulicy”. Zrealizowane zadanie wzbogaciło i uzupełniło uczestnikom szkolne lekcje muzyki, wśród niektórych pozwoliło odkryć talent muzyczny, a także dawało ukojenie lub upust złym emocjom, zgodnie z dewizą  Małgorzaty Kronenberger: “Do zmieniania ludzi, ich zachowania się i zwyczajów nie ma lepszego środka jak muzyka”.

Wiklinowa filiżanka o średnicy  dwóch metrów, będąca rezultatem mikrograntu Fundacji Na Szlaku, ozdobiła w Śródmieściu ogród Muzeum Porcelany Projekt za zadanie upowszechniać wiedzę o przeszłości i dziedzictwie kulturowym naszego miasta poprzez działania artystyczno-rękodzielnicze. Pomysł na realizację zadania publicznego pochodził od aktywnych mieszkańców i liderów społeczności lokalnych Śródmieścia. Zapoznanie i zainteresowanie uczestników z historią wikliniarstwa, jako jednym z najstarszych rzemiosł, zwiedzanie Muzeum Porcelany, promowanie wśród mieszkańców rękodzielnictwa jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, przeprowadzenie międzypokoleniowych warsztatów wikliniarskich w ogrodzie Muzeum, wreszcie wykonanie filiżanki – upamiętniającej rocznicę powstania zacnej placówki, to najważniejsze rezultaty ukończonego projektu.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „Azymut” - projekt „Zmień widok za oknem”

Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „Azymut” zrealizowało dwa  projekty z zapoczątkowanego przez siebie, w 2017 roku, cyklu  pn.: „Zmień widok za oknem” . Projekt objął dzielnice Stary Zdrój i Sobięcin. Wolontariusze przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz harcerzami ZHP przez ponad pół roku walczyli ze szpecącym wałbrzyskie kamienice i mury graffiti . W ramach zadania publicznego został poprawiony wygląd  45 budynków usytuowanych przy ulicach: Stary Zdrój – ul. Pocztowa, 11 Listopada, ul. Armii Krajowej, ul. Legnicka; Sobięcin ul. 1 Maja, ul. Karkonoska, ul. Skalista. Dobrą praktyką w realizacji projektu „Zmień widok za oknem” jest szeroka współpraca różnych środowisk i włączanie do prac poprawiających wygląd rewitalizowanych dzielnic również samych mieszkańców oszpeconych kamienic.

 

Stowarzyszenie Bez Barier - projekt „Zmień widok za oknem”

Stowarzyszenie Bez Barier zrealizowało projekt  „Zmień widok za oknem” w trzech podobszarach: na Białym Kamieniu, w Śródmieściu i na Nowym Mieście.

Akcja skupiła wolontariuszy, harcerzy ZHP, Straż Miejską oraz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (MOS i MOW). Zespół skutecznie wyczyścił i pomalował 55 obiektów znajdujących się przy ulicach:
– Biały Kamień – ul. gen. Andersa, ul. Wańkowicza, ul. Dąbrowskiego
– Śródmieście – ul. Zajączka, ul. Słowackiego, ul. P. Skargi, al. Wyzwolenia
– Nowe Miasto – ul. Piłsudskiego.

 

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej - projekty: "Trzeba przejść wiele granic, aby stać się dorosłym - warsztaty animacji podwórkowej wokół poezji Danuty Góralskiej - Nowak" i "Granice - warsztaty podwórkowe wokół poezji Danuty Góralskiej - Nowak"

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej było koordynatorem trzech projektów:

„Trzeba przejść wiele granic, aby stać się dorosłym – warsztaty animacji podwórkowej wokół poezji Danuty Góralskiej- Nowak ” w dzielnicach Stary Zdrój i Nowe Miasto; 

„Granice – warsztaty podwórkowe wokół poezji Danuty Góralskiej- Nowak” w dzielnicy Sobięcin.

Tym razem wakacyjne zajęcia połączone z ekologią i podwórkowymi zabawami krążyły wokół poezji Danuty Góralskiej -Nowak. Wspólna praca najmłodszych wałbrzyszan na rzecz „pokolorowania” szarych podwórek, szukanie alternatywnych sposobów na spędzanie wakacji, odkrywanie tajników zakładania mini ogródków oraz zaznajomienie się z polityką zero waste to kolejne działania podejmowane w ramach realizacji ww. projektów.

Szczere i spontaniczne dyskusje dzieci na temat poezji, tworzenie obrazów do wierszy pani Góralskiej -Nowak połączone z zajęciami ekologicznymi to najważniejsze punkty zrealizowanych mikrograntów.

Fundacja “Z całego serca” - projekt „Zapraszamy do tańca - integracja polskich i romskich dzieci z dzielnicy Stary Zdrój”

Fundacja “Z całego serca” zrealizowała zadanie pn.: „Zapraszamy do tańca -integracja polskich i romskich dzieci z dzielnicy Stary Zdrój”. Projekt po raz pierwszy połączył grupę dzieci i młodzieży społeczności romskiej ze społecznością polską (grupa 20 osób). Wielu emocji dostarczyły warsztaty z nauki figur tanecznych i układu choreograficznego. Nad całością czuwał zespół romski „Szczęśliwe gwiazdeczki”. Oprócz zajęć z tańca, uczestnicy wzięli udział w zajęciach krawieckich, podczas których szyli i ozdabiali kolorowe spódnice – najważniejszy element stroju scenicznego.

Efekt współpracy podsumował integrujący obie społeczności przepiękny występ, w trakcie imprezy z cyklu „Urodziny Ulicy” zorganizowanej dla mieszkańców Starego Zdroju.

Stowarzyszenie Mieszkańców "Podgórze" Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych - projekty: "Bezpieczny i zielony plac zabaw przy ul. Niepodległości 241", "Zróbmy to razem czyli modernizacja podwórka przy ul. Niepodległości 157-163" i "Seniorzy - Seniorom"

Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych było realizatorem trzech projektów:
Bezpieczny i zielony plac zabaw przy ul. Niepodległości 241”;
„Zróbmy to razem czyli modernizacja podwórka przy ul. Niepodległości 157-163”;
„Seniorzy – Seniorom”.

Rezultatami dwóch pierwszych było: posprzątanie, ukwiecenie oraz zabezpieczenie terenu przeznaczonego na mały plac zabaw dla dzieci, zorganizowanie warsztatów z zakresu pielęgnacji roślin i krzewów, zakup oraz montaż dodatkowego ogrodzenia terenu. W realizację zadań zaangażowani byli sami mieszkańcy dzielnicy (ok. 15 osób) oraz podopieczni i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Dzięki szerokiej partycypacji społecznej powstało nowe, rekreacyjne miejsce, przyjazne wszystkim mieszkańcom Podgórza. W wyniku projektu „Seniorzy – Seniorom” utworzona i zaktywizowana do udziału w życiu kulturalnych i społecznym została grupa podgórzańskich seniorów. Dzięki projektowi 15 osób w wieku senioralnym  brało udział w zajęciach z ratownikiem medycznym, dietetykiem, obejrzało sztukę teatralną w Teatrze Dramatycznym oraz seans filmowy w kinie. Seniorzy spotykają się do tej pory, realizują okolicznościowe akcje społeczne, a ich siedziba mieści się w lokalu Rady Wspólnoty Samorządowej w podobszarze rewitalizacji Podgórze.

Fundacja Przetrwanie - projekt „Spotkanie z przygodą - warsztaty survivalowe dla dzieci”

Kolejne przedsięwzięcie w ramach mikrograntów zostało zorganizowane dla  najmłodszych wałbrzyszan.  Dzięki inspirującym warsztatom survivalowym dzieci w wieku od 10 lat do 14 lat poznały i nauczyły się, m.in.: podstawowych technik przetrwania bez telefonów komórkowych, laptopów, zegarków i innych sprzętów elektronicznych, posługiwania się mapą
i kompasem, gotowania w kuchni polowej i na ognisku oraz różnorodnych technik strzeleckich. Najmłodsi uczestnicy próbowali swoich sił w orientowaniu się w lesie oraz w symulowanej akcji poszukiwawczej i sytuacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy rannej osobie. Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem profesjonalnych trenerów, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Spotkanie z przygodą  zakończyło się wspólnymi opowieściami i śpiewem przy ognisku.

Stowarzyszenie „Mogę wszystko” - projekt „Ścieżka edukacyjna w parku im. Tadeusza Kościuszki”

W ramach zrealizowanego w dzielnicy Sobięcin mikrograntu zostały zaprojektowane i wykonane tabliczki informacyjne w tym zabytkowym parku. Znalazły się na nich krótkie opisy 40 wyjątkowych drzew oraz ich nazwy łacińskie. Dzięki umieszczonym na drzewach tabliczkom wizerunek parku został wzbogacony o ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, która do tej pory jest wykorzystywana podczas zajęć szkolnych dla uczniów pobliskich szkół (III LO im. M. Kopernika oraz PSP nr 17). Stowarzyszenie przygotowało również broszury informacyjne nt. parku w nakładzie 100 sztuk, które zostały rozdane uczniom z ww. placówek.

Stowarzyszenie Lepszy Wałbrzych - projekt „Podwórkowa Akademia Seniora - Recepta dla Starszaków”

Stowarzyszenie Lepszy Wałbrzych zrealizowało  dwa projekty pn.: „Podwórkowa Akademia Seniora – Recepta dla Starszaków” w dzielnicy Sobięcin oraz Śródmieście.. Adresatami byli wałbrzyscy seniorzy. W ramach zadania publicznego uczestnikom akademii zaaplikowano 3 pigułki: kulturę, zdrowie i bezpieczeństwo.

Projekty objęły wsparciem 100 uczestników (po 50 osób w każdej dzielnicy)  w wieku 60+, którzy mają utrudniony dostęp do wysokiej kultury i oferty szkoleniowej. Beneficjenci wzięli udział w: mini podwórkowym koncercie w wykonaniu muzyków Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod kierownictwem ratowników medycznych z Centrum Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedmedycznej Świebodzice oraz warsztatach z zakresu bezpieczeństwa pod kierownictwem funkcjonariusza wałbrzyskiej Policji oraz Straży Miejskiej.

Na zakończenie mikrograntów każdy uczestnik akademii otrzymał praktyczną kasetkę na leki z tygodniowym i godzinowym podziałem oraz magnesy na lodówkę zawierające najważniejsze numery telefonów alarmowych.

Dzięki zrealizowanym projektom zaaktywizowano ok. 100 seniorów, zapewniono im bezpłatny dostęp do kultury – większość seniorów po raz pierwszy uczestniczyła w koncercie filharmoników, poszerzono wiedzę nt. pierwszej pomocy, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, stworzono płaszczyznę i możliwości do zawiązywania nowych więzi i wspólnych zainteresowań. Celem pośrednim była zmiana stereotypowego postrzegania seniora przez społeczność lokalną.

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu - projekt „Latoteka czyli letnia czytelnia na mieście”

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu otrzymało dotację na zrealizowanie w okresie wakacyjnym zadania publicznego pn.: „Latoteka czyli letnia czytelnia na mieście”. Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 nie tylko mieszkańcy wałbrzyskiego Śródmieścia mieli możliwość odpocząć i zrelaksować się z książką na leżaku. Letnia biblioteka była usytuowana na świeżym powietrzu, obok Rynku i budynku Biblioteki pod Atlantami. Oprócz czytania, najmłodsi wałbrzyszanie brali udział w zabawach i grach plenerowych, rozwiązywali  krzyżówki i rebusy, kolorowali rysunki i mandale oraz poznawali całą ofertę biblioteki. Z Latoteki w okresie wakacyjnym skorzystało 905 osób. Letnią czytelnię podsumował piknik rodzinny, który odbył się w sierpniu. Wśród atrakcji były m.in.: gry i zabawy plenerowe, kiermasz książek oraz słodki poczęstunek.

Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych - projekt „Szach-Mat w Rynku”

Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych otrzymało mikrogrant na realizację zadania publicznego pn.: „Szach-Mat w Rynku”. Czerwcowa inauguracja projektu przyciągnęła do Śródmieścia dużą grupę wałbrzyszan. Podczas wydarzenia uczestnicy brali udział w turnieju szachowym, a także próbowali  swoich umiejętności szachowych na dużej planszy, pod okiem specjalistów. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych mieszkańcy Śródmieścia, a także innych dzielnic miasta  mogą do tej pory cieszyć się nową atrakcją w Rynku. Jest to alternatywa na aktywne spędzanie wolnego czasu, na zawieranie nowych znajomości, na łączenie pasji, integrację mieszkańców oraz ożywienie wielokulturowego Śródmieścia.

Duży zestaw szachów jest dostępny na wałbrzyskim Rynku dla wszystkich, każdego letniego dnia tuż przy ogródku jednej z kawiarni.

Mikrogranty – 2019 rok

Zadania finansowane były z budżetu Gminy Wałbrzych oraz w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia
w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
w ramach konkursu dotacji  pn.: „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

Do trzeciej edycji otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych zgłoszono 19 wniosków. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje, na łączną kwotę niemal 54 tys. zł. W efekcie zrealizowano 17  inicjatyw społecznych w 6 podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin.

Przyznane dotacje

Fundacja Na Szlaku - projekt „EKO Granie- Stary Zdrój. Wszystko gra!”

Fundacja Na Szlaku zrealizowała dwa projekty w dzielnicach: Biały Kamień i Sobięcin, pn.: „EKO Granie- Stary Zdrój. Wszystko gra!” Przez kilka miesięcy stała 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży, pod dyrekcją Pana Tomasza Wizińskiego- muzyka, perkusjonisty i prezesa Fundacji, uczestniczyła w wieloaspektowych warsztatach muzycznych i ekologicznych. Szukała najpiękniejszych dźwięków
i rytmów świata, poznała  różnorodne techniki gry i brzmienia instrumentów perkusyjnych. Ponadto, dowiedziała się, w jaki sposób przedmioty codziennego użytku, po drobnych modyfikacjach, można wykorzystywać jako instrumenty. W muzyczny ruch poszły, zgodnie z zasadą zero waste, niepotrzebne puszki, garnki, wiadra, kosze na śmieci i meble. „Nasze zajęcia podniosły uczestnikom poziom świadomości ekologicznej oraz muzycznej. Dostarczyły nową perspektywę w postrzeganiu codzienności. Pokazaliśmy,  że wszystko gra!” – ocenił swój projekt Pan Tomasz.  Podsumowaniem przygody z muzyką i ekologią były koncerty na żywo, nagranie utworu muzycznego oraz opracowanie skryptu edukacyjnego, który jest dostępny w placówkach edukacyjnych PSP nr 2, PSP nr 6 oraz ZS nr 3 oraz Kuźni Talentów w podobszarach rewitalizacji: Biały Kamień i Sobięcin.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „Azymut” - projekty: „Zmień widok za oknem” i ”Piosenka z Europy”

Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „Azymut” zrealizowało trzy projekty: dwa z cyklu pn.: „Zmień widok za oknem” na Starym Zdroju i Nowym Mieście, jeden pn.: ”Piosenka z Europy” w Śródmieściu. W ramach współpracy  wolontariuszy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, zostało odnowionych w sumie 46 elewacji obiektów. Standardem było kilkakrotne mycie i zamalowywanie kilkunastu tych samych budynków, szczególnie w podobszarze Stary Zdrój.
W rezultacie został poprawiony wygląd kamienic usytuowanych głównie przy ulicach: ul. Pocztowa, Parkowa, 11 Listopada, ul. Armii Krajowej, ul. Legnicka – podobszar Stary Zdrój oraz   ul. Piłsudskiego, Paderewskiego, Psie Pole, 11 Listopada – podobszar Nowe Miasto.

W związku z obchodami pn.: „Rok Europy w Wałbrzychu” Azymut postanowił podkreślić rolę Unii Europejskiej realizując zadanie „Piosenka z Europy”. Stowarzyszenie zorganizowało Festiwal Piosenki Europejskiej pn.: “Piosenka z Europy”, w którym uczestniczyli wolontariusze, harcerze ZHP, dzieci i młodzież ze Śródmieścia. Uczestnicy, zanim stanęli na deskach małej sceny przy ul. Przemysłowej, systematycznie ćwiczyli śpiew i układy choreograficzne na wielu próbach. Najtrudniejsze wg nich było opanowanie piosenek w językach UE, które do tej pory nie znali. Festiwal składał się z dwóch części, pierwsza to projekcja prezentacji na temat różnorodności kultur krajów unijnych. Druga to popisy artystyczne pod okiem fachowca pana Unisława Borowskiego, który ma na swoim koncie wiele cennych nagród muzycznych. Podczas festiwalu trwała przyjazna atmosfera. Jury trudno było wybrać jednego zwycięzcę. Wobec powyższego wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni. Wydarzenie zostało podsumowane piosenką, która stała się motywem przewodnim: „Takiego festiwalu nie będzie jak ten, który trwa. Kiedy Wszyscy są razem z nami, a nikt przeciwko nam”.

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej - projekt „RevitaRun - z podwórka na bieżnię ZHP Chorągiew Dolnośląska & Predators Wałbrzych”

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej zrealizował 2 projekty o sportowym charakterze pn.: „RevitaRun – z podwórka na bieżnię ZHP Chorągiew Dolnośląska & Predators Wałbrzych”. Gimnastyka,  rozgrzewki i 3 profesjonalne treningi biegowe odbyły się w dzielnicy Biały Kamień oraz na Nowym Mieście. Finałowe zawody biegowe z udziałem dzieci, młodzieży, wolontariuszy ZHP, Stowarzyszenia Predators, uczniów z PSP Nr 23, Straży Miejskiej i Policji  przeprowadzono na terenie podobszaru Nowe Miasto.

Projekt był atrakcyjną alternatywą na spędzanie czasu wolnego podczas wakacji dla 70 osobowej grupy uczestników, edukował jak bezpiecznie można uprawiać sport biegowy, uczył zdrowej rywalizacji, poprawiał kondycję psychomotoryczną, mobilizował do systematycznego uprawiania sportu. Ponadto integrował i uczył pracy zespołowej wszystkich uczestników. Podczas realizacji zadania nawiązały się nowe przyjaźnie, a zdecydowana większość wyraziła ochotę i gotowość do kontynuowania treningów po zakończeniu projektu. Hasło „W zdrowym ciele, zdrowy duch” towarzyszyło wszystkim zawodnikom przez cały okres trwania projektu.

Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega - projekt „Tworzę swoją przestrzeń – międzypokoleniowe warsztaty dotyczące rozwijania odpowiedzialności za „małą ojczyznę”

Fundacja Wspierania Seniorów  MELA im. Melanii Dobiega zaproponowała interesujący, przede wszystkim dla seniorów, projekt pn. :„Tworzę swoją przestrzeń – międzypokoleniowe warsztaty dotyczące rozwijania odpowiedzialności za „małą ojczyznę”, społeczeństwo obywatelskie świadome ekologiczne”. Zajęcia i warsztaty w ramach tego zadania realizowane były w dzielnicy Sobięcin, w PSP Nr 17 oraz siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej.

Dzięki wykonanemu projektowi uczestnicy nabyli nowe kompetencje w zakresie tworzenia lokalnej aktywności, podejmowaniu lokalnych inicjatyw oraz ekologii i polityce zero waste. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów, którzy również moderowali dyskusje. W dwóch spotkaniach trwających przez ok. 2,5 godziny każde, udział wzięła 20 osobowa grupa mieszkańców. Wszyscy starali się opracować „przepis” na to jak być aktywnym oraz pokazywali, jak na co dzień żyć w przyjaźni
z naturą i ekologią. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy uczyli się szyć woreczki na warzywa i owoce do zakupów na wagę, które miały zastąpić foliowe torby. Ponadto fundacja zadbała o wegański poczęstunek okraszony informacją o jego dobroczynności dla organizmu człowieka oraz środowiska naturalnego. Ekologiczno-obywatelski instruktaż cieszył się dużym powodzeniem.

Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. M Kopernika w Wałbrzychu „Copernicus” - projekt „Strefa kibica”

Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. M Kopernika w Wałbrzychu „Copernicus”  zrealizowało, kolejny w dzielnicy Sobięcin – projekt o charakterze ekologiczno-sportowym. W ramach zadania publicznego pn.: „Strefa kibica” zostały wykonane następujące elementy: uporządkowanie i przygotowanie terenu, przy boisku szkolnym, do montażu ławeczek i pojemników na śmieci, 2 spotkania warsztatowe z zakresu majsterkowania pod okiem fachowców, montaż wykonanych ławek i śmietników, warsztaty ogrodnicze z zakresu doboru i pielęgnacji roślin; doboru i rodzaju gleby; sposobów sadzenia, ukwiecenie gazonów, podsumowanie w formie imprezy sportowo-rekreacyjnej na Strefie Kibica.

Do realizacji zadania publicznego aktywnie włączyła się młodzież III LO, nauczyciele i wychowawcy, pracownicy szkoły, wolontariusze stowarzyszenia i rodzice, podopieczni pobliskiego Ośrodka Kuratorskiego oraz członkowie Rady Wspólnoty Samorządowej. Podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej zapewniony był poczęstunek przygotowany ze zdrowych przekąsek i napojów, wykonany przez uczniów i nauczycieli II LO.

Zwycięzcy w grach i zawodach sportowych otrzymali pamiątkowe dyplomy, zdjęcia oraz nagrody. Dzięki projektowi Sobięcin zyskał nową przestrzeń pn. „Strefa Kibica’, która obecnie jest w pełni wykorzystywana przez mieszkańców dzielnicy.

Fundacja “Z całego serca” - projekty: „Zielony koszyk – zielenimy podwórko”, „Sąsiedzka ławeczka dla seniora” i „Przegląd Małych Teatrów w kategoriach wiekowych – klas I-III oraz IV-VII”

Fundacja “Z całego serca” była realizatorem trzech projektów. Dwa z nich zostały wykonane wspólnie z mieszkańcami dzielnicy Stary Zdrój, trzeci z mieszkańcami dzielnicy Podgórze.
„Zielony koszyk – zielenimy podwórko” oraz  „Sąsiedzka ławeczka dla seniora” to zadania publiczne z zakresu ekologii i współpracy aktywnych wałbrzyszan. W ramach ww. mikrograntów 10 rodzin- liderów dla mieszkańców Starego Zdroju: uporządkowało teren przy ul. Przywodnej oraz ciąg komunikacyjny wzdłuż zielonego skweru pomiędzy ul. Węglową i ul. Przywodną. Wspomniany teren został wykoszony, wyrównany, podsypany ziemią i przygotowany do ukwiecenia i zazielenienia.
W ruch poszły miotły, grabie i szpadle. Na ciąg komunikacyjny zostały zakupione i zamontowane 4 ławeczki dla seniorów, natomiast na terenie przy ul. Przywodnej zostało zamontowane drewniane ogrodzenie, ławeczki i stół częściowo wykonany z palet. Ustawiono ukwiecone gazony, huśtawkę, domki do zabawy dla dzieci. Został założony duży klomb, na którym zasadzono rośliny i krzewy ozdobne. Grupa ok. 20 rodzin uczestniczyła również w dwóch warsztatach ogrodniczych prowadzonych przez ogrodnika miejskiego. Wspólnie z nim zostały wybrane określone gatunki i rodzaje roślin. Wypracowano model współodpowiedzialności za dbanie o wspólną przestrzeń. Podsumowanie dwóch projektów odbyło się w formie międzypokoleniowej integracyjnej imprezy dla mieszkańców Starego Zdroju z aktywnym udziałem posłanek  Pani Agnieszki Kołacz Leszczyńskiej i Pani Katarzyny Mrzygłockiej.

W rezultacie powstała nowa, przyjazna wielu rodzinom przestrzeń rekreacyjna oraz dodatkowe ławeczki dla seniorów. Obecnie „Zielony koszyk” i 4 ławeczki, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, stanowią ważne miejsca spotkań i odpoczynku, w których chętnie czas spędzają przede wszystkim seniorzy i dzieci Starego Zdroju.

Wykonany w dzielnicy Podgórze mikrogrant pn.: „Przegląd Małych Teatrów w kategoriach wiekowych – klas I-III oraz IV-VII” zgromadził przy sobie dużą grupę młodych artystów- ok. 120 osób. W dniu 10 czerwca budynek PSP Nr 5 zamienił się w mały, przyjazny wszystkim dzieciom i młodzieży teatr. Na jego deskach wystąpiły liczne zespoły z zaprzyjaźnionych wałbrzyskich szkół, m.in.: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz gospodarze czyli grupa teatralna z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Swoje talenty przedstawiała również młodzież nagrodzona w wałbrzyskim konkursie pn.: „Wałbrzych ma talent”. Występy artystyczne miały bardzo wysoki poziom, publiczność nie szczędziła braw, a jury stanęła przed bardzo trudnym wyborem.

Najlepszym aktorem został jednogłośnie wybrany przez czteroosobowe jury reprezentant grupy teatralnej PSP Nr 5, który profesjonalnie wcielił się w rolę Juliusza Słowackiego w spektaklu „Co wieszczą Wieszcze?”.

Wydarzenie poprzedzone było: wyborem lub napisaniem właściwego scenariusza dopasowanego do tematyki historycznej, założeniem grupy teatralnej reprezentującej szkołę, systematycznie prowadzonymi próbami młodych aktorów. Warto dodać, że zorganizowanie przeglądu teatralnego umożliwiło uczestnikom zaprezentować swój talent aktorski i muzyczny, zintegrować się i współpracować  z innymi grupami teatralnymi z różnych placówek, kształtować umiejętność uczenia się tekstów literackich na pamięć, wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwijać kreatywność, upowszechnić wiedzę historyczną o minionych epokach. „Zabawa w teatr” była także dla najmłodszych wałbrzyszan atrakcyjną alternatywą na spędzanie czasu wolnego.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Barbary w Wałbrzychu - projekt „Świetlica Środowiskowa u Świętej Barbary”

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Barbary w Wałbrzychu otrzymaną dotację  przeznaczyła na utworzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców Starego Zdroju. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „Świetlica Środowiskowa u Świętej Barbary” wolontariusze i parafianie, wyremontowali niewykorzystywane wcześniej, puste pomieszczenie. Zostało ono zmienione w miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom dzielnicy. U św. Barbary do tej pory spotykają się regularnie dzieci, młodzież i seniorzy. Podczas realizacji zadania publicznego zorganizowano 20 spotkań, każde o innej tematyce, m.in. społecznej, profilaktycznej, psychologicznej, artystycznej, plastycznej, rękodzielniczej z ziół, drewna i kwiatów, muzycznej, kuchni polowej, segregacji odpadów, gier i zabaw biwakowych oraz pionierskich. Wszystkie aktywizujące uczestników. W zależności od tematu zajęć liczba  beneficjentów oscylowała między 8 a 40 osobami. Ponadto w świetlicy były i są wydawane, od poniedziałku do piątku, posiłki dla ok. 40 osób, najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym. Dzięki projektowi mieszkańcy Starego Zdroju mają nowe miejsce, w którym mogą się spotkać, porozmawiać, zorganizować festyn lub inne tematyczne wydarzenie w zależności od potrzeb. Dzieci mogą spędzać w nim czas i odrabiać lekcje, uczyć się rękodzieła lub śpiewu. Seniorzy mogą się spotykać towarzysko, zwłaszcza Ci, którzy potrzebują wsparcia. Wolontariusze  Parafii mogą w nim prowadzić działania charytatywne na rzecz ubogich, pokrzywdzonych i wykluczonych. Świetlica u św. Barbary łączy mieszkańców Starego Zdroju.

Stowarzyszenie „Nasza Jedynka” - projekt „Cyberprzemoc – korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu i narzędzi elektronicznych”

Stowarzyszenie „Nasza Jedynka”  przy współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji oraz nauczycieli i rodziców PSP Nr 1 zrealizowało projekt pn.: „Cyberprzemoc – korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu i narzędzi elektronicznych”. W ramach zadania publicznego dla rodziców, nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum zorganizowano 7 warsztatów z zakresów:  profilaktyki, cyberprzemocy oraz informacyjno-prewencyjnych (po 1 godz. każdy).Uczestnicy poznali zalety oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z komputera i telefonu komórkowego, poznali korzyści i skutki z nadmiernego używania Internetu. Dowiedzieli się także jaka jest odpowiedzialność prawna i karna wynikająca z nieodpowiedzialnego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Rodzice poznali instytucje, które udzielają pomocy w przypadku uzależnienia się od komputera i telefonu komórkowego, jakie symptomy świadczą o uzależnieniu elektronicznym. Ponadto w ramach projektu uczniowie przygotowywali plakaty o tematyce „Stop cyberprzemocy”. Prace w formie wystawy były prezentowane na szkolnym korytarzu. Na stronie internetowej szkoły założono nową zakładkę, w której zamieszczane są wszelkie informacje pomocne uczniom i rodzicom, związane z cyberprzemocą i nomofobią. Podsumowaniem zadania publicznego był festyn, podczas, którego m.in. rozstrzygnięto konkurs plastyczny, nagrodzono laureatów i rozdano materiały informacyjne. Łącznie udział w projekcie wzięło ok. 300 osób z podobszaru Śródmieście.

Stowarzyszenie „Radość życia” - projekty: „Speed - Ball jako aktywna międzypokoleniowa integracja - Śródmieście” i „Speed-Ball – łączy pokolenia”- Podgórze

Stowarzyszenie „Radość życia” – otrzymało dwa mikrogranty na realizację dwóch projektów o charakterze sportowym „Speed – Ball jako aktywna międzypokoleniowa integracja –  Śródmieście” oraz „Speed-Ball – łączy pokolenia”- Podgórze to nazwy zadań publicznych, które połączyły sport, aktywność na świeżym powietrzu, relaks i zdrową rywalizację. Wszystko pod okiem samego Mistrza Zbigniewa Bizoń – brązowego medalisty 29 Mistrzostw Świata w Speed-ballu oraz zdobywcy 6 miejsca w Super-Solo mężczyzn z rekordem Polski. Uczestnicy zainteresowani „młodą” dyscypliną sportu z przyjemnością i zaangażowaniem zdobywali wiedzę oraz doświadczenie w grze w speed-ball. Stosując się do mistrzowskich wskazówek, seniorzy i najmłodsi wałbrzyszanie ćwiczyli zasady Gry Singlowej, Gry Deblowej, Super Solo (indywidualnej na czas) i Solo Relay (sztafecie). Podgórze i Śródmieście były niczym profesjonalne korty, na których siódme poty wyciskali uczestnicy zajęć.  Stowarzyszenie „Radość życia” od kilku lat intensywnie promuje speed-ball, zwłaszcza wśród seniorów i dzieci, przede wszystkim z uwagi na proste zasady gry oraz możliwość aktywności pod dachem i pod chmurką. W zajęciach wzięło udział łącznie ok. 40 osób, natomiast w zawodach podsumowujących projekty ok. 70 osób. Speed-ball ma coraz więcej sympatyków.

Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych - projekt „Mikrobiblioteka - Weź moją, przynieś swoją”

Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych – w ramach otrzymanej dotacji zrealizowało zadanie publiczne  pn.: „Mikrobiblioteka – Weź moją, przynieś swoją”. W rezultacie polegało ono na ustawieniu mikrobiblioteki wykonanej ze szkła hartowanego, na stelażu ze stalowych chromoniklowanych rurek, trwale (na kotwy chemiczne) przymocowanych do gruntu. Napis na mikrobibliotece został przygotowany ze specjalnej, odpornej na warunki atmosferyczne folii samoprzylepnej w kolorze czerwonym. Dzięki realizacji ww. zadania Stowarzyszenie pobudziło wśród mieszkańców, szczególnie Śródmieścia- zainteresowanie do czytania. Mieszkańcy dla, których zakup książki jest sporym wydatkiem, mają obecnie doskonałe miejsce do ich pożyczenia, przeczytania i oddania. Ponadto biblioteka pod chmurką nie stanowi bariery, jaką dla niektórych stanowiło wejście do budynku Biblioteki pod Atlantami. Projekt zakłada także wypracowanie i utrwalenie nawyku „dzielenia się” swoim księgozbiorem. Przeczytaną książkę można przynieść i zostawić w mikrobibliotece dla innych czytelników. Pierwszą transzę książek dostarczyło mieszkańcom Stowarzyszenie.

Mikrogranty – 2020 rok

Zadania finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych.

Do czwartej edycji otwartego konkursu ofert zgłoszono 19 wniosków. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na kwotę 50 tys. zł. W efekcie zrealizowanych zostało 11 inicjatyw społecznych, tzw. mikrograntów w 6 podobszarach rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto, Podgórze.

Przyznane dotacje

Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku - projekt „Nasz Wałbrzych - powrót Repatriantów do Wałbrzycha”

Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku zrealizowało projekt pn.: „Nasz Wałbrzych – powrót Repatriantów do Wałbrzycha”.  Zadanie związane było z upowszechnianiem wiedzy o przeszłości i dziedzictwie kulturowym Wałbrzycha. Dzięki inicjatywie zostały nagrane wywiady z repatriantami, dokumentujące wspomnienia z lat 40-tych oraz zaprojektowana i założona została specjalna strona internetowa, jako platforma wymiany informacji, wspomnień, filmów, zdjęć i innych pamiątek, związanych z historią Polaków pochodzenia francuskiego przybyłych do Wałbrzycha po II wojnie światowej w ramach repatriacji: zobacz >>>
Duża grupa, która pracowała we Francji m.in. w zagłębiach węglowych Pas-de-Calais, stanowiła fachowo przygotowaną kadrę w wałbrzyskim przemyśle.

Ponadto w ramach projektu zostało zorganizowane międzypokoleniowe, integracyjne i kameralne spotkanie o charakterze kulturalno-artystycznym pn.: „Dzień Francuski”. Spotkanie połączone było z premierą filmów nt. repatriantów, mini koncertem muzyki francuskiej oraz poczęstunkiem – typowo francuskim. Projekt połączył grupę najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy,  umocnił więzi sąsiedzkie, poprzez wzajemne poznanie się i poznanie historii sąsiadów, a także upowszechnił wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Wałbrzycha oraz podkreślił wagę pielęgnowania przeżyć
i wspomnień.

Stowarzyszenie Ceramików Polskich - projekt „Wałbrzych miastem porcelany – historia i teraźniejszość”

Stowarzyszenie Ceramików Polskich otrzymało dotację na zrealizowanie zadania publicznego pn.: „Wałbrzych miastem porcelany – historia i teraźniejszość”. Przez kilka tygodni uczestnicy projektu, brali aktywny udział w wieloaspektowych warsztatach na temat:

– historii przedwojennej i powojennej porcelany Krzysztof,

– nowoczesnego projektowania wyrobów porcelanowych,

– technik zdobienia porcelany,

– technik wytwarzania porcelany.

Ponadto beneficjenci poznali cały ciąg technologiczny i uczestniczyli w mini zajęciach praktycznych. Poznali podstawowe surowce, półfabrykaty, szukali najpiękniejszych wzorów filiżanek oraz dekoracji z różnych zakątków świata. Obejrzeli specjalnie przygotowane prezentacje o technologii odlewania wyrobów porcelanowych oraz technologii nakładania kalkomanii ceramicznej.

Podsumowaniem pięknej historii z porcelaną w tle, były zorganizowane dla mieszkańców Wałbrzycha i pasjonatów białego złota, dwa spotkania z pracownikami Fabryki Porcelany Krzysztof i Fabryki Porcelany Wałbrzych oraz zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Na pamiątkę wspólnego przeżywania historii porcelany uczestnicy mikrograntu otrzymali unikatowe kubki porcelanowe, ozdobione znakami graficznymi fabryki, które zmieniały się na przestrzeni wielu lat.

Ponadto został założony profil na Facebooku o nazwie Wałbrzych Miastem Porcelany, na którym zarejestrowani użytkownicy dzielą się wspomnieniami, ciekawostkami i zdjęciami związanymi z wałbrzyską porcelaną.

 

Fundacja Centrum Edukacji Gerontologicznej - projekt „Organizacja dzielnicowego eventu: Międzypokoleniowy mikroKosmos – nie tylko nad głowami, cuda dzieją się też pod nogami”

Fundacja Centrum Edukacji Gerontologicznej po raz pierwszy zrealizowała w Wałbrzychu projekt pn.: „Organizacja dzielnicowego eventu: Międzypokoleniowy mikroKosmos – nie tylko nad głowami, cuda dzieją się też pod nogami”. W efekcie Fundacja zrealizowała 5 różnych warsztatów:  “Galaktyczne improwizacje”- malowanie wielkich płacht motywami kosmicznymi, budowanie bazy kosmicznej z kartonowych elementów, tworzenie własnych filcowych planet, międzypokoleniowe “ Wyplatanki – pogadanki. Kwietne wianki” oraz recyklingowe kosmiczne odpowiedniki owadów, ufoludki i inne stworki pobudzające kreatywność i zręczność manualną, uwrażliwiające na tematy związane z ekologią.

Ponadto w ramach projektu prowadzony był punkt poradnictwa gerontologicznego, poradnictwa dla domowych opiekunów seniorów oraz kącik wypoczynkowo – pogaduchowy. Podczas międzypokoleniowego wydarzenia zorganizowanego na placu Teatralnym, oprócz warsztatów, wspólnego tworzenia, zabaw i poradnictwa zapewniony był także poczęstunek wg zasad zdrowego
i ekologicznego żywienia.

Dzięki otrzymanej dotacji Fundacja opracowała program edukacyjny z zakresu komunikowania się z seniorami, którego najważniejsze założenia i wskazówki dla wolontariuszy znalazły się w opracowanym Miniporadniku gerontologicznym – zobacz: MiniPoradnik Grontologiczny 2020. Poradnik, w wersji elektronicznej, został rozpowszechniony do wielu instytucji i placówek, które na co dzień współpracują z seniorami.

Organizacja wydarzenia  umożliwiła przełamanie stereotypu dotyczącego osób młodszych i starszych.  Przez inicjowanie międzypokoleniowej współpracy opartej na współpracy i zabawie powstały nowe relacje, które w rezultacie mogą spowodować większe zainteresowanie się potrzebami oraz  oczekiwaniami seniorów.

Fundacja Na Szlaku - projekty: „Muzyczna pocztówka- Śródmieście” i „Sobięcińskie opowieści”

Fundacja Na Szlaku zrealizowała dwa projekty: „Muzyczna pocztówka- Śródmieście” i „Sobięcińskie opowieści”.
W ramach pierwszego zadania Fundacja przeprowadziła cykl wieloaspektowych warsztatów -ponad 60 godzin, z zakresu edukacji muzycznej pn.: „Warsztaty Perkusyjne dla Początkujących” oraz „Zmiksuj się sam-podstawy obsługi miksera analogowego”. Zajęcia adresowane były dla osób rozpoczynających przygodę z muzyką oraz dla osób grających już na jakimś instrumencie i zainteresowanych nauką obsługi sprzętu nagłośnieniowego (mikrofonów, mikserów analogowych, odsłuchów scenicznych).  Uczestnicy warsztatów poznali podstawy gry na instrumentach perkusyjnych oraz zakres wiedzy pozwalający na profesjonalne nagrywanie dźwięku (obsługa programów do rejestracji i edycji dźwięku, nagrywanie studyjne). Podsumowaniem projektu było opracowanie półprofesjonalnego nagrania płyty muzycznej z udziałem młodych muzyków z zespołu „Fryteczki”.

Autorski scenariusz słuchowiska o przygodach trzech sióstr, które postanowiły zdjąć klątwę rzuconą na  rodzinę, zbiór sampli (próbek dźwiękowych) do efektów specjalnych oraz nagranie trzech prostych utworów to rezultaty projektu „Sobięcińskie opowieści”.

Fundacja zorganizowała szereg warsztatów- ponad 45 godzin, podczas, których  dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się z budową i historią powstania  urządzeń służących do rejestracji i odtwarzania dźwięku. Uczestnicy obejrzeli prezentacje multimedialne na temat „Jak działa ludzki słuch”, „Jak dbać o higienę naszego słuchu” oraz film o tworzeniu dźwięków i efektów dźwiękowych do filmów oraz słuchowisk, a także o programach służących do obróbki dźwięku.

Podczas warsztatów każdy z uczestników miał możliwość nagrania swojego głosu na różnych mikrofonach i odsłuchania go z nałożonymi różnymi efektami pogłosowymi. W trakcie górskiej wycieczki na górę Kopisko i Sztolnie Wołów uczestnicy nagrywali do słuchowiska dźwięki otoczenia takie jak: płynący strumień, szum drzew, przedzieranie się przez krzaki, wycie duchów w tunelu itp. Nagrania były wykonywane za pomocą rejestratora dźwięku ZOOM H5. Z powodu obostrzeń związanych z trwającą pandemią, nie udało się Fundacji nagrać słuchowiska w całości. Organizatorzy przesunęli termin nagrania.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Barbary w Wałbrzychu - projekt "Bliżej historii Katolickiej Parafii na Starym Zdroju w 150 Rocznicę Poświęcenia Kościoła Św. Barbary na Starym Zdroju"

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Barbary w Wałbrzychu otrzymaną dotację przeznaczyła  na realizację działań, które przybliżyły mieszkańcom 150- letnią historię katolickiej parafii i kościoła pw. św. Barbary w Wałbrzychu w dzielnicy Stary Zdrój. Najważniejszymi rezultatami projektu było m.in. zorganizowanie trzech historycznych prelekcji z udziałem ekspertów, w których udział wzięło w sumie ok. 70 osób. Dzięki organizacji spotkań Parafia nawiązała współpracę z przedstawicielami PTTK w Wałbrzychu, Fundacją Księżnej Daisy von Pless, reprezentantami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a także z dawnymi mieszkańcami Wałbrzycha, którzy wzięli aktywny udział w jednej z konferencji, dzieląc się swoimi wspomnieniami, związanymi z kościołem św. Barbary w Wałbrzychu. Kolejnymi działaniami zrealizowanymi w ramach projektu było zorganizowanie koncertu organowego oraz wystawy historycznej dot. powstania kościoła św. Barbary i zabytków Parafii znajdujących się w dzielnicy Stary Zdrój.

Ponadto otrzymana dotacja umożliwiła Parafii współfinansowanie renowacji zabytkowego witraża, przedstawiającego patronkę – św. Barbarę oraz wydruk pamiątkowej publikacji, pt.: „150 lat kościoła
i parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu- Starym Zdroju”. Obecnie odnowiony witraż, jako jedno z najstarszych okien w mieście, można podziwiać w kościele św. Barbary. Książka w ilości 50 egzemplarzy, zgodnie z założeniami projektu, została przekazana wałbrzyskim instytucjom kultury oraz trzem szkołom ze Starego Zdroju. Ponadto dostępna jest w bibliotece parafialnej.

Stowarzyszenie „Radość życia” - projekt „Podgórze- moje miejsce gdzie tworzę i działam z pasją”

Stowarzyszenie „Radość życia” zrealizowało projekt pn.: „Podgórze- moje miejsce gdzie tworzę i działam z pasją”. W ramach zadania publicznego przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze z ekologią w tle, na których wykonano przepiękne dekoracje z recyklingu; zajęcia taneczne i muzyczne- w sumie 25 godzin; zajęcia z zakresu integracji i komunikacji międzypokoleniowej – w sumie 10 godzin; zorganizowano 5 spacerów edukacyjnych po Podgórzu z udziałem przewodnika; opracowano scenariusz i przygotowano spektakl taneczny do muzyki „Sokoły” z akompaniamentem akordeonisty; opracowano śpiewnik wędrownika, który rozpowszechniono wśród stałej grupy aktywnych uczestników spacerów (20 osób).

Ponadto podczas spotkań międzypokoleniowych uczestnicy uczyli się m.in. grać w Scrabble, Chińczyka, Monopol, Szachy i Kalambury; seniorzy opowiadali bajki, które zostały zapisane w formie notatek, a do jednej z nich, pt.: „Bajka, blok ekipa na rejonie” dzieci i młodzież, m.in. z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Podgórze”, namalowały kolorowe ilustracje. Ostateczne przygotowanie do wydruku wspomnianej bajki wraz z ilustracjami, zostało z powodu obostrzeń związanych z trwającą pandemią, przesunięte na inny termin. Co najważniejsze, poziom zaangażowania we wspólnie realizowaną inicjatywę był wśród wszystkich uczestników bardzo wysoki.

Stowarzyszenie Grupa Biegowa PREDATORS WAŁBRZYCH - projekt „I Rajd Rodzinny Forteca”

Stowarzyszenie Grupa Biegowa PREDATORS WAŁBRZYCH otrzymało dotację na projekt pn.: „I Rajd Rodzinny Forteca”. Zadanie publiczne połączyło trzy różne elementy: aktywność fizyczną, poznawanie interesujących  i atrakcyjnych miejsc naszego miasta oraz integrację społeczności lokalnej. W ramach projektu, po raz pierwszy, zorganizowano dla rodzin z dziećmi rajd pieszy wokół Nowego Miasta i Śródmieścia, konkurs z wiedzy o Wałbrzychu oraz konkurs plastyczny, który został podsumowany czasową wystawą wszystkich prac w schronisku  „Harcówka” w Parku Sobieskiego.

Podczas kameralnej imprezy integracyjnej, wyświetlono- przygotowaną specjalnie dla uczestników, prezentację o tajemniczych i ciekawych miejscach Wałbrzycha oraz nagrodzono wszystkich beneficjentów, łącznie 75 osób. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe, ekologiczne gadżety, m.in.: monety, szkatułki i medale.

Stowarzyszenie Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! KULTURA” - projekt „Ptaki na moim podwórku”

Stowarzyszenie Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! KULTURA” zrealizowało trzy projekty, w trzech dzielnicach: Nowe Miasto, Sobięcin, Podgórze, o wspólnym tytule „Ptaki na moim podwórku”. W ramach ww. zadań publicznych zrealizowano warsztaty i spacery przyrodnicze, zajęcia ekologiczne, plastyczne oraz muzyczne (po jednym w każdym podobszarze).

Podczas zajęć plastycznych uczestnicy tworzyli tymczasowe murale, które ozdobiły przestrzenie ww. podobszarów rewitalizacji miasta.

Głównymi rezultatami projektów było: zapoznanie uczestników z gatunkami ptaków, które żyją w naszym mieście, sposobami opieki nad nimi, dokarmianiem oraz formami udzielania pomocy rannym ptakom; rozwijanie talentów plastycznych na przykładzie wspólnie malowanych podwórkowych murali, na których znalazły się wizerunki ptaków oraz rozwój muzycznej wrażliwości- słuchanie świergotów ptaków w plenerze i poznawanie muzyki naśladującej głosy ptaków.

Dla uczestników projektów zostały zorganizowane trzy mini koncerty w wykonaniu muzyków Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Zgodnie z tematem, artyści zaprezentowali utwory Vivaldiego, Czajkowskiego, Musorgskiego i innych kompozytorów, którzy byli inspirowani głosami ptaków, ich zwyczajami czy sposobem poruszania się.

Wśród beneficjentów zostały rozdane teczki z kolorowankami przedstawiającymi wizerunki różnych ptaków. Dzięki zrealizowanym projektom Stowarzyszeniu udało się zwrócić uwagę mieszkańców, także  na dziko żyjące zwierzęta w mieście – ptaki.

Mikrogranty – 2021 rok

Zadania finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych.

Do piątej edycji otwartego konkursu ofert zgłoszono 28 wniosków. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na kwotę 50 tys. zł. W efekcie zrealizowanych jest 12 inicjatyw społecznych, tzw. mikrograntów w 5 podobszarach rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto.

Przyznane dotacje

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych

W 2019 r. Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego ogłosiło cztery otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Trzy organizacje pozarządowe, których oferty zostały wybrane, otrzymały dotację na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. Głównym celem projektów jest wsparcie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji z zakresu:

  • organizacji wydarzeń tematycznych zaplanowanych na czas wakacji, mających na celu zachęcenie mieszkańców i mieszkanek Wałbrzycha do spędzenia sobotniego popołudnia i wieczoru w centrum miasta – Rynku,
  • organizacji warsztatów muzycznych dla dzieci i ich opiekunów,
  • zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracji mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz budowania przyjaznej przestrzeni.

W 2020 r. została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: „Wspólnie dbamy to czyste mury mamy” przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Straż Miejską w Wałbrzychu. Projekt był odpowiedzią na szerzącą się dewastację elewacji kamienic w obszarze rewitalizacji miasta.

Akcja miała na celu zaangażowanie lokalnej społeczności do wspólnych działań  na rzecz poprawienia wizerunku najbardziej zniszczonych budynków/obiektów znajdujących się w rewitalizowanych dzielnicach. W ramach projektu zostały wyczyszczone i zamalowane nielegalne graffiti, np. niecenzuralne słowa, wulgaryzmy, obraźliwe uwagi, drażniące rysunki, karykatury.

Do realizacji zadania publicznego zostali zaangażowani: wolontariusze RCWIP i MOPS w Wałbrzychu, mieszkańcy miasta, wałbrzyska Castorama, funkcjonariusze Straży Miejskiej  i Policji, pracownicy Miejskiego Zarządu Budynków. Jest to przykład dobrej praktyki obrazującej tzw. sieciowanie, włączenie do realizacji działań różnych środowisk, dla których czystość, współodpowiedzialność za otaczającą przestrzeń i właściwa estetyka miasta są bardzo istotne.

Ponadto projekt był okazją do integracji społecznej, która umożliwiła poprawienie i umocnienie pozytywnych relacji mieszkańców z pracownikami służb i instytucji miejskich. Wspólna praca uwrażliwiła na dewastowanie miasta oraz na zwracanie uwagi na to, co się dzieje za oknami mieszkańców.

Na liście obiektów, z których zniknęły nielegalne graffiti, w sumie znalazło się 30 kamienic przy ulicach: Daszyńskiego, Dubois, Piasta, Reja, Wańkowicza, Baczyńskiego, Andersa, Komuny Paryskiej, Armii Krajowej, Batorego, Marconiego, 11 Listopada, Chrobrego, Brzechwy, Słowackiego, Tuwima, gen. Zajączka, Młynarska, Rycerska, Limanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, al. Wyzwolenia, Wysockiego, Mickiewicza, Szmidta, Rynek.

Narzędzia wspomagające

Istotnym elementem w partycypacji społecznej są narzędzia wspomagające proces komunikowania i docierania z informacją do szerokiego grona odbiorców. Dla sprawniejszego informowania mieszkańców o działaniach rewitalizacyjnych został utworzony portal internetowy www.rewitalizacja.walbrzych.pl. Dodatkowo Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego prowadzi profil na portalu społecznościowym pn. Akcja rewitalizacja: Wałbrzych, gdzie aktywni mieszkańcy mogą nie tylko na bieżąco śledzić wydarzenia i plany związane z rewitalizacją, ale także wyrazić swoją opinię i wymienić się poglądami z innymi użytkownikami Internetu. Można również wpisać swój numer telefonu do bazy SMS – dzięki której będziesz zawsze na bieżąco! Żeby dołączyć do bazy należy wpisać swój numer telefonu na specjalnym formularzu i wrzucić do skrzynki, która dostępna jest w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lub na wydarzeniach organizowanych przez Gminę Wałbrzych i Partnerów.

Jednym z elementów „Programu komunikacji społecznej i promocji procesu rewitalizacji miasta Wałbrzych” było zatrudnienie streetworkerów (menedżerów podobszarów rewitalizacji) wspierających oddolnie proces rewitalizacji. Pracownicy pracowali najczęściej w terenie, będąc w stałym kontakcie z mieszkańcami i innymi interesariuszami, zapewniając stałą komunikację pomiędzy Urzędem Miasta a społecznością lokalną, identyfikujących bieżące problemy we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz angażując się w ich rozwiązywanie ze wsparciem ze strony UM. Streetworkerzy inicjowali też koordynowali aktywność interesariuszy na obszarach rewitalizacji, aby we wczesnym etapie maksymalnie wspierać proces partycypacji społecznej.

Przewodniki “Spacer historyczny”

Dla sympatyków spacerów historycznych po obszarze rewitalizacji mamy niespodziankę! Po raz pierwszy w historii naszego miasta – sześć przewodników po wałbrzyskich dzielnicach!

Skąd pomysł na przewodniki po najstarszych wałbrzyskich dzielnicach? Wszystko zaczęło się w 2016 r., kiedy to Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zorganizowało pierwsze spacery historyczne po obszarach rewitalizacji. Wspólne spotkania z mieszkańcami okazały się doskonałą formą integracji społecznej, umacniania tożsamości lokalnej i poznania oczekiwań mieszkańców dotyczących ich miejsca zamieszkania. Powrót do gasnącej tradycji bezpośrednich spotkań umożliwił mieszkańcom wzajemne poznanie się i porozmawianie o historii oraz przyszłości swoich dzielnic.

Pasjonujące opowieści o miejscach, które mijamy na co dzień i które zmieniają się na naszych oczach, połączyły miłośników lokalnej historii i stały się punktem wyjścia do rozmów o ożywieniu miejskiej przestrzeni. Łącznie zorganizowano 24 spacery historyczno-rewitalizacyjne, w każdej dzielnicy objętej obszarem rewitalizacji. W jednym spacerze brało udział ok. 70 osób, które – oprócz zdobytej wiedzy historycznej – miały okazję na żywo ocenić uwarunkowania przestrzenne obszaru rewitalizacji. Dla samorządowców spotkania z mieszkańcami w tak nietypowych okolicznościach okazały się być inspirujące. To jedna z ciekawszych form popularyzowania wiedzy na temat rewitalizacji miasta, bardzo pozytywnie odbierana również przez samych mieszkańców.

Pozytywny odbiór i duże zainteresowanie mieszkańców Wałbrzycha i nie tylko, przyczyniło się do wydania sześciu eleganckich i bogato ilustrowanych przewodników, które są pokłosiem organizowanych wypraw. Autorem serii “Spacer historyczny” jest Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, regionalista i popularyzator lokalnej historii, który przez sześć lat w ramach działań rewitalizacyjnych zabierał mieszkańców Wałbrzycha na bezpłatne spacery historyczne po najstarszych i najpiękniejszych zakątkach leśnego grodu.

Materiały instruktażowe:
Przewodnik po partycypacji społecznej w Wałbrzychu
Informacje dla wspólnot mieszkaniowych
Informacje dla zasłużonych najemców lokali gminnych
Badanie preferencji mieszkaniowych
Mikrogranty - edycja 2018 rok
Mikrogranty - edycja 2017 rok
Menu