Akcje społeczne

  1. Strona główna
  2. Partycypacja społeczna
  3. Akcje społeczne

Ożywienie opustoszałych dzielnic, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i odtworzenie więzi społecznych nie miałyby sensu bez sprawnego procesu partycypacji społecznej, czyli bez aktywnego udziału każdego z członków społeczności lokalnej. Dzięki prowadzonym akcjom społecznym w naszym mieście dochodzi do synergii działań rewitalizacyjnych. Za Nami już spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, które odbyły się w poszczególnych podobszarach objętych procesem rewitalizacji: Śródmieściu, Sobięcinie, Nowym Mieście, Podgórzu, Szczawienku i Białym Kamieniu.

Ponadto pozostali interesariusze, w tym przedstawiciele biznesu, organizacje pozarządowe oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych, mieli okazje wyrazić swoje opinie i uwagi na temat obszarów zdegradowanych i obszarów objętych rewitalizacją podczas spotkań w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz za pomocą ogólnodostępnych formularzy konsultacyjnych. Zainteresowanie mieszkańców utwierdziło w przekonaniu, że proces odnowy naszego miasta jest niezwykle istotny.

W dalszym ciągu trwają spotkania z mieszkańcami Wałbrzycha. Tym razem spotkania mają na celu zawiązanie partnerstw lokalnych, a co za tym idzie powstanie wspólnych inicjatyw oddolnych, przyczyniających się do realizacji procesu rewitalizacji w sposób kompletny. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdej z dzielnic objętych rewitalizacją.

Przed Nami kolejne etapy partycypacji społecznej, mające na celu wspólne zaangażowanie każdego z mieszkańców miasta, m.in. spacery na podobszarach objętych rewitalizacją, ukazujące oblicze i ciekawostki historyczne każdej z dzielnic.  Serdecznie zapraszamy do udziału w spacerze, każdego aktywnego mieszkańca Wałbrzycha. Wspólnymi siłami proces rewitalizacji może objąć nie tylko tkankę mieszkaniową, ale również uzdrowić potencjał społeczny w mieście.

Menu