OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Działając na podstawie Zarządzenia nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.02. 2017 r. informuję o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.

Nabór kandydatur trwał będzie w dniach od 20.02.2017 r. do 06.03.2017 r.

Gmina Wałbrzych, jako jedna z pierwszych w kraju, uchwaliła w dniu 18.10.2016 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR). Dokument przygotowany został w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). W oparciu o zapisy ww. ustawy oraz założenia GPR konieczne jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełnił będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu Komitetu określa uchwała nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

Zgłaszanie kandydatur następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, wymienionymi w Zarządzeniu nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.02. 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

  • poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30,

  • wtorek od 7:30 do 16:30,

  • piątek od 7:30 do 14;30,

lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta,

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
z dopiskiem:
„Nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji”.

Pytania dotyczące naboru kierować należy do Biura ds. Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:

W załączeniu do ogłoszenia udostępnione są: