Produkty Pilotażu

  1. Strona główna
  2. Pilotażowy Program Rewitalizacji
  3. Produkty Pilotażu

Produkty projektu pilotażowego stanowią formę wypracowania dobrych praktyk, standardów działania, przykładowych, modelowych opracowań dokumentujących prawidłowe łączenie działań planistycznych i rewitalizacyjnych w skali gminy oraz obszaru i podobszarów rewitalizacji. W obszarze planowania przestrzennego produkty pilotażu obejmują:

Kalkulator efektywności finansowej

Ideą Kalkulatora jest umożliwienie pozyskania wstępnych, poglądowych informacji przed rozpoczęciem inwestycji w zakresie rewitalizacji.

Analiza optymalengo wykorzystania w Wałbrzychu narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych dla podobszarów rewitalizacji:

Śródmieście

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla Śródmieścia

Podgórze

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla Podgórza

Sobięcin

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla Sobięcina

Biały Kamień

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla Białego Kamienia

Nowe Miasto

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla Nowego Miasta

Stary Zdrój

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla Starego Zdroju

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha

 

Wytyczne konserwatorskie dla obszaru rewitalizacji

Śródmieście

Wytyczne konserwatorskie dla podobszaru Śródmieście

Podgórze

Wytyczne konserwatorskie dla podobszaru Podgórze

Sobięcin

Wytyczne konserwatorskie dla poobszaru Sobięcin

Biały Kamień

Wytyczne konserwatorskie dla podobszaru Biały Kamień

Nowe Miasto

Wytyczne konserwatorskie dla podobszaru Nowe Miasto

Stary Zdrój

Wytyczne konserwatorskie dla podobszaru Stary Zdrój

 

Opracowanie krajobrazowe – potrzeby kształtowania środowiska zamieszkania dla obszaru rewitalizacji – zieleń w przestrzeniach publicznych

Opracowanie krajobrazowe - etap I

Makrownętrze krajobrazowe

Opracowanie krajobrazowe - etap II

Kompozycja i ekspozycja krajobrazów obrębie podobszarów rewitalizacji

Menu