Pilotażowy Program Rewitalizacji

  1. Strona główna
  2. Pilotażowy Program Rewitalizacji

Informacje o projekcie

W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Obszary Rewitalizacji

Gmina Wałbrzych jako jedna z pierwszych w kraju posiada uchwalony w oparciu o Ustawę o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Program obejmuje sześć podobszarów rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto i Podgórze zamieszkiwane przez niemal 30 % mieszkańców Wałbrzycha. Łączna wartość zgłoszonych do GPR propozycji projektowych opiewa na kwotę ponad 300 mln zł.

Produkty pilotażu

Produkty projektu pilotażowego stanowią formę wypracowania dobrych praktyk, standardów działania, przykładowych, modelowych opracowań dokumentujących prawidłowe łączenie działań planistycznych i rewitalizacyjnych w skali gminy oraz obszaru i podobszarów rewitalizacji. W obszarze planowania przestrzennego produkty pilotażu obejmują: Kalkulator efektywności finansowej i termomodernizacyjnej inwestycji, Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych dla podobszarów rewitalizacji, Analizę optymalnego wykorzystania w Wałbrzychu narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Znajdą Państwo tutaj zestawienie wiadomości dotyczących rewitalizacji wraz z ich datami publikacji.

Menu