Komitet rewitalizacji

 1. Strona główna
 2. Partycypacja społeczna
 3. Komitet rewitalizacji
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wprowadza obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji. Wałbrzyski Komitet powołano po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu otwartego naboru. 11 kwietnia 2017 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 269/2017 powołał skład Komitetu Rewitalizacji w liczbie 13 osób – reprezentujących różne grupy interesariuszy, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych mieszkańców gminy:

 1. Agnieszka Osińska-Szpur – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;
 2. Piotr Kwiatkowski – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;
 3. Joanna Kopiel – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Sobięcin;
 4. Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;
 5. Maria Tarkowska – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Podgórze;
 6. Jakub Stolicki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;
 7. Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;
 8. Robert Szymala – Urbanista Miejski, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
 9. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
 10. Wiesław Sójka – Kierownik Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;
 11. Andrzej Kosiór – Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego;
 12. Anatol Szpur – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub przedstawiciel organizacji pracodawców/przedsiębiorców zrzeszającej co najmniej 10 podmiotów gospodarczych, na obszarze rewitalizacji;
 13. Marcin Szewczak – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji.
[/vc_column_text]

Dnia 17 maja 2021 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 290/2021, powołał skład Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji w następującym składzie:

 1. Jacek Szwajgier – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;
 2. Zygmunt Krasuń – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;
 3. Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;
 4. Roman Siedlecki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;
 5. Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;
 6. Robert Szymala – Urbanista Miejski, Zastępca Kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego;
 7. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
 8. Wiesław Sójka – Kierownik Biura Środowiska i Klimatu;
 9. Andrzej Kosiór – Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
 10. Dorota Drzał – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji;
 11. Karolina Maląg – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji.

Komitet rozpoczął swoją czteroletnią kadencję w dniu pierwszego posiedzenia, tj. 15 czerwca 2021 r. Przewodniczącym został Pan Wiesław Sójka, a Zastępcą Przewodniczącego Pani Danuta Szymala.

Komitet nie ma żadnych kompetencji władczych. Może jednak wydawać opinie i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji. Powołany KR realizuje trzy cele ustawy o rewitalizacji:

 1. zapewnienia udziału interesariuszy w rewitalizacji;
 2. pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta w sprawach związanych z rewitalizacją;
 3. stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady powoływania i funkcjonowania

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest istotnym elementem partycypacji społecznej. Stanowi forum współpracy i dialogu obejmującego zakres przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia jego uchwalenia.

W styczniu 2017 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę nr XXXV/438/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Proces opracowania uchwały przebiegał zgodnie z wymaganiami w zakresie partycypacji społecznej, wskazanymi w art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji. Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem form określonych w art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy, tj. zbieranie uwag, wniosków, propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym oraz podczas spotkania grupy przedstawicielskiej.

Zgodnie z treścią Regulaminu, w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy. Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu i trwa 4 lata. Członek Komitetu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 2 kadencje. Kadencja Członka Komitetu wybranego w naborze uzupełniającym, o którym mowa w § 8, wygasa wraz z końcem kadencji Komitetu, na którą został wybrany. Komitet liczyć może nie więcej niż 19 Członków, w tym:

 1. 6 mieszkańców – po jednym z każdego podobszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 1767);
 2. 1 przedstawiciela mieszkańców gminy innego niż wymienionego w pkt 1;
 3. 5 przedstawicieli Urzędu Miasta Wałbrzycha/miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich, wśród których obowiązkowo wyznacza się pracownika MOPS w zakresie problematyki społecznej oraz ekspertów w zakresie problematyki: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej;
 4. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji zrzeszających pracodawców/przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym uchwałą RM Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha;
 5. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
 6. 2 przedstawicieli właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS;
 7. 1 przedstawiciela organów/podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 Ustawy.

Członkowie Komitetu, o których mowa w  pkt. 1-2 oraz pkt. 4-7 wybierani są w trybie otwartego naboru. Członkowie, o których mowa w pkt 3 są wyznaczani przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Jeżeli w pierwszym naborze w danej kategorii podmiotów nie zgłosi się żaden kandydat na Członka Komitetu lub liczba wyłonionych Członków Komitetu z danej kategorii jest mniejsza niż 13 osób, przeprowadza się nabór dodatkowy na zasadach określonych  w Uchwale. W przypadku bezskutecznego rozstrzygnięcia naboru dodatkowego, Prezydent powołuje Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wyłonionych w pierwszym naborze. Niezgłoszenie przez poszczególne grupy interesariuszy ich przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji, nie powoduje wadliwości jego funkcjonowania. Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu obecni na nim Członkowie wybierają Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Komitetu zwołuje: Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Komitetu lub na wniosek Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków. Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie uchwały. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Prezydent Miasta Wałbrzycha. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym UM w Wałbrzychu, obsługą Komitetu zajmuje się Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego.

Powołany Komitet Rewitalizacji jest podmiotem, który dostarcza opinie i stanowiska w trakcie realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjmowane w drodze uchwał. Pozyskiwane na tej podstawie informacje od  różnych grup interesariuszy, pomagają
w prawidłowym kształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji.

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji powołanego na lata 2017-2021

Data posiedzenia Temat posiedzenia Streszczenie Pliki
16.05.2017 r. Posiedzenie organizacyjne Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 stycznia 2017 r.,  pierwsze posiedzenie jest organizacyjne, na którym wybrano  Przewodniczącego KR oraz jego Zastępcę. Wykorzystano je również do zapoznania się z jego członkami oraz zasadami funkcjonowania KR.  
16.01.2018 r. Potrzeby w zakresie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha Uczestników zapoznano z aktualnym stanem procesu rewitalizacji w mieście, zapisami ustawy o rewitalizacji w zakresie aktualizacji GPR, do którego przygotowuje się Gmina Wałbrzych oraz rolą Komitetu Rewitalizacji w tej procedurze. W trakcie dyskusji omawiano przesłanki, które mogą stać się podstawą aktualizacji dokumentu.  
18.12.2018 r. Rekomendacje i zaopiniowanie „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” Posiedzenie dotyczyło zaopiniowania przez Członków KR „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” – narzędzia wypracowanego w ramach projektu pilotażowego pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Zakończone podjęciem uchwały KR. Uchwała KR nr 01_2018
11.06.2019 r. Zaopiniowanie przez Komitet Rewitalizacji sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025” Zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami rozdziału 9 GPR Wałbrzycha, KR zaopiniował, w formie uchwały Członków, zaprezentowane na posiedzeniu sprawozdanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”. Ww. uchwałę KR ogłoszono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, która wskazała na konieczność dokonania aktualizacji GPR Wałbrzycha. W związku z powyższym w czerwcu 2019 roku rozpoczęto ustawową procedurę dokonania zmian w programie, wynikających ze sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Uchwała KR nr 01_2019
14.12.2019 r. Konsultacje dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze rewitalizacji Posiedzenie poświęcone było konsultacjom w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia, wpisującego się w obszar rewitalizacji miasta. Uczestnikiem specjalnym posiedzenia był Główny projektant ww. Planu, z którym zgromadzeni członkowie mogli przedyskutować problemy tego obszaru i wskazać na jego najważniejsze potrzeby. Padło wiele propozycji, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu MPZP.  
30.07.2020 r. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Gminnego Progami Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 podpkt. a ustawy o rewitalizacji, w sytuacji, gdy Komitet został powołany, obligatoryjnie dokonuje opiniowania projektu GPR. W tym celu, po zakończonych konsultacjach społecznych programu rewitalizacji, Prezydent występuje do przewodniczącego KR z wnioskiem o dokonanie ww. opinii. Komitet Rewitalizacji, na zwołanym posiedzeniu, dokonuje opiniowania przedstawionego projektu GPR. Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie uchwały, przyjmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W dniu 30.07.2020 r., zgodnie z powyżej opisanymi zasadami podjęto Uchwałę 01/2020 r. Komitetu Rewitalizacji, w której członkowie KR pozytywnie zaopiniowali przygotowany w drodze aktualizacji dokument. Uchwała KR nr 01_2020

Pozostałe działania Członków Komitetu Rewitalizacji

Ponieważ członkowie Komitetu stanowią forum współpracy i dialogu interesariuszy z Gminą, nie ograniczono KR jedynie do posiedzeń. Zaangażowano jego przedstawicieli do udziału w ważnych wydarzeniach dot. przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
W związku z tym członkowie systematycznie są zapraszani i angażowani do udziału w istotnych wydarzeniach i spotkaniach, organizowanych na rzecz rewitalizacji. Dotychczas były to m.in.:

 1. spotkanie warsztatowe poświęcone zagadnieniom dot. wdrażania i przygotowania do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha, zorganizowane
  w dniach 9-10 listopada 2017r. w Świeradowie-Zdrój;
 2. konferencja podsumowująca realizację GPR Wałbrzycha, prezentująca wałbrzyskie doświadczenia w zakresie wspierania społeczności lokalnych (mikrogranty, partnerstwa lokalne, urodziny ulic, spacery historyczne, kawiarenki obywatelskie), które w sposób modelowy działają na rzecz mieszkańców zdegradowanych obszarów Wałbrzycha, wpisując się w społeczną rewitalizację. Konferencja odbyła się 29.01.2018 r.;
 3. warsztaty pn. „Analiza celów i kierunków działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji pod kątem aktualizacji Programu w roku 2019”, które odbyły się w dniach 29-30 listopad 2018 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu;
 4. warsztaty wyjazdowe dla partnerstw lokalnych, które odbyły się we Wrocławiu. Podczas dwóch dni przeprowadzono warsztaty nt. „Wyzwań rewitalizacji” i „Sieciowania i współpracy na rzecz rewitalizacji”, spacer po nowej przestrzeni rewitalizacji na terenie Przedmieścia Oławskiego oraz wizyta studyjna w Infopunkcie Nadodrze, połączona ze zwiedzaniem murali w dzielnicy Nadodrze;
 5. udział Przewodniczącego KR, Pana Wiesława Sójki w II Ogólnopolskim Forum Komitetów Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 19 października 2019 r. we Włocławku. Forum miało charakter wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tematyce funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji, w tym roli Komitetów w prowadzeniu komunikacji społecznej i wymiany informacji z lokalną społecznością w zakresie podejmowanych działań.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wprowadza obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji. Wałbrzyski Komitet powołano po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu otwartego naboru. 11 kwietnia 2017 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 269/2017 powołał skład Komitetu Rewitalizacji w liczbie 13 osób – reprezentujących różne grupy interesariuszy, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych mieszkańców gminy:

 1. Agnieszka Osińska-Szpur – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;
 2. Piotr Kwiatkowski – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;
 3. Joanna Kopiel – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Sobięcin;
 4. Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;
 5. Maria Tarkowska – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Podgórze;
 6. Jakub Stolicki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;
 7. Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;
 8. Robert Szymala – Urbanista Miejski, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
 9. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
 10. Wiesław Sójka – Kierownik Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;
 11. Andrzej Kosiór – Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego;
 12. Anatol Szpur – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub przedstawiciel organizacji pracodawców/przedsiębiorców zrzeszającej co najmniej 10 podmiotów gospodarczych, na obszarze rewitalizacji;
 13. Marcin Szewczak – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji.

Dnia 17 maja 2021 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 290/2021, powołał skład Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji w następującym składzie:

 1. Jacek Szwajgier – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;
 2. Zygmunt Krasuń – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;
 3. Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;
 4. Roman Siedlecki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;
 5. Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;
 6. Robert Szymala – Urbanista Miejski, Zastępca Kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego;
 7. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
 8. Wiesław Sójka – Kierownik Biura Środowiska i Klimatu;
 9. Andrzej Kosiór – Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
 10. Dorota Drzał – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji;
 11. Karolina Maląg – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji.

Komitet rozpoczął swoją czteroletnią kadencję w dniu pierwszego posiedzenia, tj. 15 czerwca 2021 r. Przewodniczącym został Pan Wiesław Sójka, a Zastępcą Przewodniczącego Pani Danuta Szymala.

Komitet nie ma żadnych kompetencji władczych. Może jednak wydawać opinie i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji. Powołany KR realizuje trzy cele ustawy o rewitalizacji:

 1. zapewnienia udziału interesariuszy w rewitalizacji;
 2. pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta w sprawach związanych z rewitalizacją;
 3. stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady powoływania i funkcjonowania

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest istotnym elementem partycypacji społecznej. Stanowi forum współpracy i dialogu obejmującego zakres przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia jego uchwalenia.

W styczniu 2017 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę nr XXXV/438/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Proces opracowania uchwały przebiegał zgodnie z wymaganiami w zakresie partycypacji społecznej, wskazanymi w art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji. Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem form określonych w art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy, tj. zbieranie uwag, wniosków, propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym oraz podczas spotkania grupy przedstawicielskiej.

Zgodnie z treścią Regulaminu, w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy. Kadencja Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu i trwa 4 lata. Członek Komitetu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 2 kadencje. Kadencja Członka Komitetu wybranego w naborze uzupełniającym, o którym mowa w § 8, wygasa wraz z końcem kadencji Komitetu, na którą został wybrany. Komitet liczyć może nie więcej niż 19 Członków, w tym:

 1. 6 mieszkańców – po jednym z każdego podobszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2016 r. poz. 1767);
 2. 1 przedstawiciela mieszkańców gminy innego niż wymienionego w pkt 1;
 3. 5 przedstawicieli Urzędu Miasta Wałbrzycha/miejskich jednostek organizacyjnych/spółek miejskich, wśród których obowiązkowo wyznacza się pracownika MOPS w zakresie problematyki społecznej oraz ekspertów w zakresie problematyki: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej;
 4. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji zrzeszających pracodawców/przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym uchwałą RM Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha;
 5. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
 6. 2 przedstawicieli właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS;
 7. 1 przedstawiciela organów/podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 Ustawy.

Członkowie Komitetu, o których mowa w  pkt. 1-2 oraz pkt. 4-7 wybierani są w trybie otwartego naboru. Członkowie, o których mowa w pkt 3 są wyznaczani przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Jeżeli w pierwszym naborze w danej kategorii podmiotów nie zgłosi się żaden kandydat na Członka Komitetu lub liczba wyłonionych Członków Komitetu z danej kategorii jest mniejsza niż 13 osób, przeprowadza się nabór dodatkowy na zasadach określonych  w Uchwale. W przypadku bezskutecznego rozstrzygnięcia naboru dodatkowego, Prezydent powołuje Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wyłonionych w pierwszym naborze. Niezgłoszenie przez poszczególne grupy interesariuszy ich przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji, nie powoduje wadliwości jego funkcjonowania. Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu obecni na nim Członkowie wybierają Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Komitetu zwołuje: Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Komitetu lub na wniosek Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków. Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie uchwały. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Prezydent Miasta Wałbrzycha. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym UM w Wałbrzychu, obsługą Komitetu zajmuje się Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego.

Powołany Komitet Rewitalizacji jest podmiotem, który dostarcza opinie i stanowiska w trakcie realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjmowane w drodze uchwał. Pozyskiwane na tej podstawie informacje od  różnych grup interesariuszy, pomagają
w prawidłowym kształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji.

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji powołanego na lata 2017-2021

Data posiedzenia Temat posiedzenia Streszczenie Pliki
16.05.2017 r. Posiedzenie organizacyjne Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 stycznia 2017 r.,  pierwsze posiedzenie jest organizacyjne, na którym wybrano  Przewodniczącego KR oraz jego Zastępcę. Wykorzystano je również do zapoznania się z jego członkami oraz zasadami funkcjonowania KR.  
16.01.2018 r. Potrzeby w zakresie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha Uczestników zapoznano z aktualnym stanem procesu rewitalizacji w mieście, zapisami ustawy o rewitalizacji w zakresie aktualizacji GPR, do którego przygotowuje się Gmina Wałbrzych oraz rolą Komitetu Rewitalizacji w tej procedurze. W trakcie dyskusji omawiano przesłanki, które mogą stać się podstawą aktualizacji dokumentu.  
18.12.2018 r. Rekomendacje i zaopiniowanie „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” Posiedzenie dotyczyło zaopiniowania przez Członków KR „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” – narzędzia wypracowanego w ramach projektu pilotażowego pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Zakończone podjęciem uchwały KR. Uchwała KR nr 01_2018
11.06.2019 r. Zaopiniowanie przez Komitet Rewitalizacji sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025” Zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami rozdziału 9 GPR Wałbrzycha, KR zaopiniował, w formie uchwały Członków, zaprezentowane na posiedzeniu sprawozdanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”. Ww. uchwałę KR ogłoszono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, która wskazała na konieczność dokonania aktualizacji GPR Wałbrzycha. W związku z powyższym w czerwcu 2019 roku rozpoczęto ustawową procedurę dokonania zmian w programie, wynikających ze sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Uchwała KR nr 01_2019
14.12.2019 r. Konsultacje dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze rewitalizacji Posiedzenie poświęcone było konsultacjom w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia, wpisującego się w obszar rewitalizacji miasta. Uczestnikiem specjalnym posiedzenia był Główny projektant ww. Planu, z którym zgromadzeni członkowie mogli przedyskutować problemy tego obszaru i wskazać na jego najważniejsze potrzeby. Padło wiele propozycji, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu MPZP.  
30.07.2020 r. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Gminnego Progami Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 podpkt. a ustawy o rewitalizacji, w sytuacji, gdy Komitet został powołany, obligatoryjnie dokonuje opiniowania projektu GPR. W tym celu, po zakończonych konsultacjach społecznych programu rewitalizacji, Prezydent występuje do przewodniczącego KR z wnioskiem o dokonanie ww. opinii. Komitet Rewitalizacji, na zwołanym posiedzeniu, dokonuje opiniowania przedstawionego projektu GPR. Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie uchwały, przyjmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W dniu 30.07.2020 r., zgodnie z powyżej opisanymi zasadami podjęto Uchwałę 01/2020 r. Komitetu Rewitalizacji, w której członkowie KR pozytywnie zaopiniowali przygotowany w drodze aktualizacji dokument. Uchwała KR nr 01_2020

Pozostałe działania Członków Komitetu Rewitalizacji

Ponieważ członkowie Komitetu stanowią forum współpracy i dialogu interesariuszy z Gminą, nie ograniczono KR jedynie do posiedzeń. Zaangażowano jego przedstawicieli do udziału w ważnych wydarzeniach dot. przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
W związku z tym członkowie systematycznie są zapraszani i angażowani do udziału w istotnych wydarzeniach i spotkaniach, organizowanych na rzecz rewitalizacji. Dotychczas były to m.in.:

 1. spotkanie warsztatowe poświęcone zagadnieniom dot. wdrażania i przygotowania do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha, zorganizowane
  w dniach 9-10 listopada 2017r. w Świeradowie-Zdrój;
 2. konferencja podsumowująca realizację GPR Wałbrzycha, prezentująca wałbrzyskie doświadczenia w zakresie wspierania społeczności lokalnych (mikrogranty, partnerstwa lokalne, urodziny ulic, spacery historyczne, kawiarenki obywatelskie), które w sposób modelowy działają na rzecz mieszkańców zdegradowanych obszarów Wałbrzycha, wpisując się w społeczną rewitalizację. Konferencja odbyła się 29.01.2018 r.;
 3. warsztaty pn. „Analiza celów i kierunków działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji pod kątem aktualizacji Programu w roku 2019”, które odbyły się w dniach 29-30 listopad 2018 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu;
 4. warsztaty wyjazdowe dla partnerstw lokalnych, które odbyły się we Wrocławiu. Podczas dwóch dni przeprowadzono warsztaty nt. „Wyzwań rewitalizacji” i „Sieciowania i współpracy na rzecz rewitalizacji”, spacer po nowej przestrzeni rewitalizacji na terenie Przedmieścia Oławskiego oraz wizyta studyjna w Infopunkcie Nadodrze, połączona ze zwiedzaniem murali w dzielnicy Nadodrze;
 5. udział Przewodniczącego KR, Pana Wiesława Sójki w II Ogólnopolskim Forum Komitetów Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 19 października 2019 r. we Włocławku. Forum miało charakter wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tematyce funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji, w tym roli Komitetów w prowadzeniu komunikacji społecznej i wymiany informacji z lokalną społecznością w zakresie podejmowanych działań.
Menu