Komitet rewitalizacji

 1. Strona główna
 2. Partycypacja społeczna
 3. Komitet rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.

Wałbrzyski Komitet Rewitalizacji powołano w styczniu 2017 r., w trybie przewidzianym ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).

12 stycznia 2017 roku Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha podjęli uchwałę nr XXXV/438/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest szczególnym elementem partycypacji społecznej. W rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Komitet stanowi forum współpracy i dialogu obejmujący zakres przygotowania, prowadzenia oraz oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji. Będzie on pełni funkcję opiniodawczą i doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w sprawach dotyczących całego procesu rewitalizacji.

Proces opracowania niniejszej uchwały nr XXXV/438/2017 przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji społecznej, wskazanych w art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji. Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem form określonych w art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy tj. zbieranie uwag, wniosków, propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym oraz podczas spotkania grupy przedstawicielskiej.

Zgodnie z Zarządzenia nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.02. 2017 r. ogłoszono rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. Nabór kandydatur trwał w dniach od 20.02.2017 r. do 06.03.2017 r.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.02.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 175/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.03.2017 r., przeprowadzono nabór dodatkowy w dniach od 17.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

11 kwietnia 2017 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 269/2017 powołał skład Komitetu Rewitalizacji w następującym składzie:

 1. Agnieszka Osińska-Szpur – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;
 2. Piotr Kwiatkowski – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;
 3. Joanna Kopiel – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Sobięcin;
 4. Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;
 5. Maria Tarkowska – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Podgórze;
 6. Jakub Stolicki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;
 7. Grażyna Urbańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;
 8. Robert Szymala – Urbanista Miejski, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
 9. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
 10. Wiesław Sójka – Kierownik Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;
 11. Andrzej Kosiór – Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego;
 12. Anatol Szpur – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub przedstawiciel organizacji pracodawców/przedsiębiorców zrzeszającej co najmniej 10 podmiotów gospodarczych, na obszarze rewitalizacji;
 13. Marcin Szewczak – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji.

Zarządzenie nr 269/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji znajduje się pod adresem:

W listopadzie 2018 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 778/2018 z dnia 13.11.2018 dokonano zmiany składu Komitetu rewitalizacji. Na członka Komitetu powołana została Pani Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zastępując tym samym Panią Grażynę Urbańską. Ww. zarządzenie można zobaczyć pod poniższym linkiem:

Menu