Gminny Program Rewitalizacji

  1. Strona główna
  2. Pilotażowy Program Rewitalizacji
  3. Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Wałbrzych jako jedna z pierwszych w kraju posiada uchwalony w oparciu o Ustawę o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Program obejmuje sześć podobszarów rewitalizacji: Biały Kamień, Stary Zdrój, Śródmieście, Sobięcin, Nowe Miasto i Podgórze zamieszkiwane przez niemal 30 % mieszkańców Wałbrzycha. Łączna wartość zgłoszonych do GPR propozycji projektowych opiewa na kwotę ponad 300 mln zł.

Program Rewitalizacji Wałbrzycha został przygotowany w oparciu o ustawę o rewitalizacji oraz wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Na potrzeby opracowania GPR miasto przygotowało diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Wałbrzycha. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego miasta przeprowadzony został przez samorząd Wałbrzycha proces delimitacji (określenia granic obszarów). Do jego opracowania wykorzystane zostały dostępne informacje, dokumenty i opracowania o charakterze diagnostycznym i strategicznym oraz dane statystyczne. Diagnoza stanu miasta obejmuje analizę danych pozyskanych m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Budynków, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz innych jednostek podległych Gminie. W ramach prac nad delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta w odniesieniu do każdej ulicy. Wybór wskaźników zdeterminowany został przede wszystkim specyfiką miasta, ale w procesie delimitacji brano też pod uwagę dostępność danych statystycznych oraz – w zależności od rodzaju danych – możliwość ich prezentacji. Proces wyznaczenia obszaru rewitalizacji przeprowadzony został zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, a także Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Delimitacja obszaru zdegradowanego obejmuje analizę sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej dla całego obszaru gminy. Szczególne znaczenie odgrywają kwestie społeczne, uzasadniające potrzebę podjęcia działań na wytypowanym obszarze rewitalizacji. Na podstawie opracowanej diagnozy w marcu br. Rada Miasta wyznaczyła w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Przyjęty w dniu 18 października br. GPR opracowany został przy aktywnym udziale społeczeństwa, a także był szeroko konsultowany podczas szeregu debat, warsztatów oraz spotkań z ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, aktywistami miejskimi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Do GPR zgłoszono łącznie 302 przedsięwzięcia, z czego 280 to zadania infrastrukturalne, a 22 to działania nieinfrastrukturalne („miękkie”). Projekty realizowane przez różne podmioty powinny przyczynić się do osiągnięcia określonych w GPR celów rewitalizacji Wałbrzycha. Będą to działania odpowiadające na zidentyfikowane problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej. Propozycje projektowe wspólnot mieszkaniowych dotyczące rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych opiewają na kwotę ponad 45 mln zł. Ujęcie ich w GPR umożliwia wspólnotom ubieganie się o dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Gminny Program Rewitalizacji jest strategią wieloletnią wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta i zaprogramowany został na lata 2016-2025.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) wyznacza definicję obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar zdegradowany –  to przestrzeń, w której koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitał społeczny, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto, na obszarze zdegradowanym musi  występować, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

  1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub
  2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
  3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
  4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Przy pomocy powyższych kryteriów określa się obszar zdegradowany obejmujący wszystkie obszary miasta, w których występują skumulowane zjawiska kryzysowe. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przebiega zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 w toku analiz, w których stosuje się obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego i cechujący się jednocześnie szczególną koncentracja w/w negatywnych zjawisk stanowi obszar rewitalizacji.

Obowiązująca Ustawa nakłada na miasto ograniczenia, które nie pozwalają objąć procesem rewitalizacji większego obszaru niż 20% powierzchni gminy zamieszkiwanego przez nie więcej niż 30% mieszkańców. Zasięgi przestrzenne obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonywane są przy założeniu, że dany program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia. Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany jest przy założeniu, że jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące tereny o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk istotne dla rozwoju danej gminy. Ustalenia zasięgu przestrzennego obszaru lub obszarów rewitalizacji dokonuje samorząd gminny, w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z innych dokumentów strategicznych lub planistycznych gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, jako obszary rewitalizacji wybrano tereny cechujące się największą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz zdegradowane obszary poprzemysłowe do nich przylegające, mogące przyczynić się do ich wzrostu, o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta, na których gmina zamierza prowadzić działania rewitalizujące zdegradowaną tkankę. W naszej ocenie spełnienie ustawowych warunków wyznaczenia obszaru rewitalizacji wymaga nie tylko spełnienia wskaźnika powierzchniowego i ludnościowego. Obszar ten powinien być tak określony, aby dawał szansę na koncentrację wysiłków wszystkich interesariuszy, także przestrzennie. Daje to szansę większego oddziaływania tych inicjatyw na większy obszar miasta, co jest szczególnie ważne w przypadku miast o tak dużych obszarach występowania niekorzystnych zjawisk.

Przeprowadzone badania wskazują nagromadzenie negatywnych zjawisk w południowej części miasta. Skala występującego na tym obszarze problemu potwierdzona została zarówno diagnozą wskaźnikową, jak również przez mieszkańców w trakcie dyskusji prowadzonych w ramach konsultacji odnoszących się bezpośrednio do programu rewitalizacji jak i innych spotkaniach (np. w ramach programu Zielony Wałbrzych), oczekujących poprawy istniejącej trudnej sytuacji. Skłoniło to zespół, mający jednocześnie świadomość ustawowych ograniczeń, do skupienia działań rewitalizacyjnych w tej części miasta.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz ulic z obszaru rewitalizacji:

W wyniku prac w Wałbrzychu został wyznaczony obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 4 103 139 m2, obejmującej 4,8 % powierzchni miasta, zamieszkały przez 31 761 osób, co stanowi 28,4 % mieszkańców miasta. Obszar rewitalizacji podzielony jest na 6 podobszarów.

Biały Kamień

Zespół zabytkowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowany w dolinie, wzdłuż ulicy Andersa i potoku Szczawnika przylegający w części północnej do granic miasta, będący pierwotnie samodzielnym miastem (przyłączonym do Wałbrzycha po 1945 r.). Otoczony terenami rolniczymi, ogrodami mieszkaniowymi oraz późniejszymi zespołami zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na stokach wzgórz w rejonie ulic Daszyńskiego i Wańkowicza. Zabudowa obszaru niemal w całości z przełomu XIX i XX wieku mimo postępującego procesu modernizacji obiektów wzdłuż ulicy Andersa, nadal w większości pozostaje w złym stanie technicznym.

Stary Zdrój

Zespół zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowany w wąskiej dolinie, między linia kolejową (i dworcem Wałbrzych Miasto) na zachodzie, a zalesionymi stokami Czarnoty i Ptasiej Kopy na wschodzie ograniczony od południa rzeka Pełcznicą. Jedno z pierwszych uzdrowisk w regionie, które zaprzestało działalności w związku z rozwijającym się górnictwem w rejonie ulicy Stefana Batorego (szyb Chwalibóg). Rozwijający się w tym rejonie przemysł miał destrukcyjny wpływ na substancje mieszkaniową, która dziś mimo postępującej odnowy kamienic nadal w większości jest w bardzo złym stanie. Specyficzna lokalizacja i brak uregulowanej niskiej emisji sprawiają, że obszar ten charakteryzuje się szczególnie niekorzystnymi uwarunkowaniami klimatycznymi.

Śródmieście

To najstarsza część miasta o zwartej XIX wiecznej strukturze przestrzennej ograniczona od północnego wschodu wzgórzami Parku Sobieskiego, od południa zespołem cmentarzy, a od zachodu ulicami Sikorskiego i Lubelską. Mimo iż obszar ten był już rewitalizowany nadal większość ponad 100 letnich budynków jest w złym stanie technicznym, a zwarta struktura przestrzenna, zlokalizowany niemal w samym jego centrum kompleks przemysłowy Zakładu Porcelany Krzysztof oraz niekorzystne ukształtowanie terenu powodują poważne utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Lokalizacja w głębokiej dolinie powoduje poważne problemy z niską emisją zanieczyszczeń.

Sobięcin

Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy 1-go Maja otoczone nieużytkami, terenami pokopalnianymi i kompleksem przemysłowym Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA, graniczący od strony południowej z jednorodnym przestrzennie osiedlem mieszkaniowym. Pierwotnie obszar Sobiecina był samodzielnym miastem, które zostało przyłączone do Wałbrzycha po 1945 r. Wyznaczony podobszar ma mocno zróżnicowaną strukturę przestrzenną z licznymi zaburzeniami wynikającymi z przemysłowego charakteru terenów sąsiednich. Stara substancja mieszkaniowa z przełomu XIX i XX wieku narażona na wieloletnie oddziaływanie zakładów koksowniczych i szkody górnicze jest w większości w bardzo złym stanie, a ukształtowanie doliny w istotny sposób utrudnia prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru.

Nowe Miasto

Zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi jej usługami zlokalizowany w siodle między wzgórzami Parku Sobieskiego, a wzgórzem Mauzoleum, rozciągnięty w części północnej wzdłuż dna doliny w kierunku Rusinowej. Jeden z cenniejszych obszarów zabudowy mieszkaniowej Wałbrzycha z początków XX wieku założony wg projektu Josepha Stubbena. Stara, niemodernizowana, 100 letnia zabudowa charakteryzuje się złym stanem technicznym i szkodliwą niską emisją zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem budynków. Duża intensywność zabudowy otaczającej wąskie ulice przez brak wolnych terenów stwarza poważne problemy parkingowe niemal na całym obszarze.

Podgórze

Obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowany wzdłuż rzeki Pełcznicy w wąskiej dolinie opadającej w kierunku północnym. Otoczony zespołami zabudowy mieszkaniowej na jej wschodnich stokach i terenami przemysłowymi po stronie zachodniej. Tereny będące kontynuacją zabudowy Śródmieścia pierwotnie stanowiły samodzielny ośrodek miejski. Stara zdekapitalizowana substancja mieszkaniowa niemal w całości narażona była na oddziaływanie szkód górniczych. Ukształtowanie terenu utrudnia w istotny sposób prawidłowe funkcjonowanie tego obszaru.

Zmiana GPR Wałbrzycha – 2020 r.

W roku 2019 r. zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji:

  1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie;
  2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
  3. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust. 2;

oraz przyjętym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 systemem monitorowania i oceny, Prezydent Miasta Wałbrzycha dokonał okresowej oceny aktualności i stopnia realizacji wałbrzyskiego GPR.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”, w dniu 11 czerwca 2019 r. zostało przedstawione Członkom Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji, w myśl ustawy o rewitalizacji, zaopiniował w formie uchwały Członków zaprezentowane na posiedzeniu sprawozdanie. Ww. uchwałę KR ogłoszono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, która wskazała na konieczność dokonania aktualizacji GPR Wałbrzycha.

W związku z powyższym w czerwcu 2019 roku rozpoczęto ustawową procedurę dokonania zmian w programie, wynikających ze sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Prezydent Miasta Wałbrzycha wystąpił do Rady Miejskiej Wałbrzycha z wnioskiem o zmianę GPR. W dniu 30 czerwca 2019 r. wałbrzyscy Radni podjęli stosowną uchwałę, na podstawie której Gmina Wałbrzych rozpoczęła pracę aktualizacji programu rewitalizacji.

Pełna procedura aktualizacji przestawia się następująco:

Procedura aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
1 Sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji i rozdział 9.3. programu (styczeń-maj 2019 r.)
2 Zaopiniowanie raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji przez Komitet Rewitalizacji – w drodze uchwały KR (czerwiec 2019 r.)
3 Publikacja opinii Komitetu Rewitalizacji w Biuletynie Informacji Publicznej (czerwiec 2019 r.)
4 Złożenie wniosku o przystąpienie do zmiany GPR i przyjęcie uchwały przez Radę Miejską (czerwiec 2019 r.)
5 Poinformowanie społeczności o przyjęciu ww. uchwały (czerwiec 2019 r.)
6 Przystąpienie do opracowania aktualizacji dokumentu GPR, w tym ogłoszenie otwartego naboru na przedsięwzięcia uzupełniające program (lipiec 2019-luty 2020)
7 Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu skorygowanego GPR (czerwiec-lipiec 2020 r.) w trybie przewidzianym ustawą o rewitalizacji.
8 Opiniowanie skorygowanego dokumentu przez instytucję wymienione w art. 17 ustawy o rewitalizacji (sierpień 2020 r.)
9 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu skorygowanego GPR (jeżeli będzie wymagane)
10 Wystąpienie do rady gminy z wnioskiem przyjęcie projektu skorygowanego GPR (wrzesień 2020 r.)
11 Przyjęcie uchwały zmieniającej istniejącą Uchwałę Nr XXIX/385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 października 2016 r. – wrzesień 2020 r.

 

Prace nad aktualizacją GPR trwały od lipca 2019 do lutego 2020. Pierwszym etapem było ogłoszenie otwartego naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, który trwał od 15.07.2019 r. do 23.08.2019 r. W ramach projektu zgłoszono 98 formularzy propozycji projektów, w tym 4 nie dotyczyły obszaru rewitalizacji. Większość projektów dot. odnowy części wspólnych budynków mieszkalnych. Od września 2019r.  do lutego 2020 r. trwały prace zmieniające program, zgodnie z zakresem określonym w Sprawozdaniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”.

W czerwcu 2020 r. rozpoczęto procedurę konsultacji GPR w trybie przewidzianym ustawą o rewitalizacji. Zmieniony dokument przyjęto 25 września 2020 r. Uchwałą nr XXVI/266/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 po zmianach

Gminny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą w roku 2016 Gminny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą w roku 2020
W GPR ujęto łącznie 301 projektów, w tym:

–       183 projekty zgłoszone zostały przez Wspólnoty Mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji, dot. poprawy warunków zamieszkania;

–       56 projekty zgłosiła Gmina Wałbrzych oraz podległe jej jednostki – dot. poprawy jakości przestrzeni publicznej, poprawy warunków zamieszkania, rozwoju osobistego i gospodarczego oraz wspierające redukcję negatywnych zjawisk społecznych;

–       pozostałe 62 projekty zgłosiły NGO, instytucje publiczne (PUP) oraz prywatni inwestorzy – dot. dot. poprawy jakości przestrzeni publicznej, rozwoju osobistego i gospodarczego oraz wspierające redukcję negatywnych zjawisk społecznych.

W GPR ujęto łącznie 444 projekty, w tym:

–       237 projekty zgłoszone zostały przez Wspólnoty Mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji, dot. poprawy warunków zamieszkania;

–       139 projekty zgłosiła Gmina Wałbrzych oraz podległe jej jednostki – dot. poprawy jakości przestrzeni publicznej, poprawy warunków zamieszkania, rozwoju osobistego i gospodarczego oraz wspierające redukcję negatywnych zjawisk społecznych;

–       Pozostałe 68 projekty zgłosiły NGO, instytucje publiczne (PUP) oraz prywatni inwestorzy – dot. dot. poprawy jakości przestrzeni publicznej, rozwoju osobistego i gospodarczego oraz wspierające redukcję negatywnych zjawisk społecznych.

Łączna szacowana wartość projektów:

334 176 666,17

Łączna szacowana wartość projektów:

864 329 726,48 zł

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 w kwotach:

Dofinansowanie ze środków polityki spójności (UE) 235 662 250,77
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach programów krajowych 891 500,00
Europejski Bank Inwestycyjny 101 228 993,61
Bank Gospodarstwa Krajowego 33 634 752,93
“Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju” 70 130 000,00
Wkład własny finansowany ze środków publicznych 222 627 760,92
Wkład własny finansowany ze środków prywatnych 200 154 468,25
SUMA 864 329 726,48

 

 

 

Kwoty w podziale na podobszary rewitalizacji Miasta Wałbrzycha:

BIAŁY KAMIEŃ 37 531 174,71
STARY ZDRÓJ 52 059 590,02
ŚRÓDMIEŚCIE 407 948 876,46
SOBIĘCIN 81 922 073,50
NOWE MIASTO 77 931 473,47
PODGÓRZE 58 642 816,70

 

Szacowany poziom interwencji w odniesieniu do celów GPR

CEL 1

Wzrost aktywności, zaradności i poczucia współodpowiedzialności

wśród mieszkańców

71 898 364,45 PLN

PROJ. PODSTAWOWE

66 621 498,97

PROJ. UZUPEŁNIAJĄCE

5 276 865,48

CEL 2

Wysoka jakość przestrzeni publicznej i poprawa

warunków zamieszkania

589 853 843,54 PLN

PROJ. PODSTAWOWE

509 693 843,54

PROJ. UZUPEŁNIAJĄCE

80 160 000,00

CEL 3

Stymulowanie rozwoju osobistego i gospodarczego

202 577 518,49 PLN

PROJ. PODSTAWOWE

198 577 518,49

PROJ. UZUPEŁNIAJĄCE

4 000 000,00

 

 


BIAŁY KAMIEŃ STARY ZDRÓJ ŚRÓDMIEŚCIE SOBIĘCIN NOWE MIASTO PODGÓRZE
Łącznie zgłoszono

76 projektów

Łącznie zgłoszono

53 projekty

Łącznie zgłoszono

204 projekty

Łącznie zgłoszono

55 projektów

Łącznie zgłoszono

88 projektów

Łącznie zgłoszono

68 projektów

43 projekty Wspólnot Mieszkaniowych 6 projektów Wspólnot Mieszkaniowych 110 projektów Wspólnot Mieszkaniowych 13 projektów Wspólnot Mieszkaniowych 42 projekty Wspólnot Mieszkaniowych 23 projekty Wspólnot Mieszkaniowych
Gmina: 17 projektów podstawowych i 5 uzupełniających, np.:

-Dom Pomocy Społecznej przy ul. Andersa,

-Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa

-Poprawa efektywności energetycznej
2 budynku komunalnych (EBOiR)

Gmina: 25 projektów podstawowych i 5 uzupełniających, np.:

-Poprawa efektywności energetycznej
9 budynku komunalnych (EBI i EBOiR)

-Przebudowa dróg gminnych – ul. Legnicka i ul. Pocztowa

– Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej na cele mieszkaniowe

Gmina: 53 projekty podstawowe i 7 uzupełniających, np.:

-Poprawa efektywności energetycznej
24 budynku komunalnych w tym obiektów użyteczności publicznej (EBI i EBOiR)

-Przebudowa dróg gminnych – ul. Garbarska,  Limanowskiego, Matejki, Moniuszki, Młynarska, Pl. Grunwaldzki,

– Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości– ul. Młynarska 29

Gmina: 18 projektów podstawowych i 9 uzupełniających, np.:

-Wymiana nawierzchni drogi w parku im. T. Kościuszki – WBP

-Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 wraz z drogą na odcinku dzielnicy Sobięcin („Droga Sudecka”)

-termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe, siedzibę RWS oraz filię biblioteki

Gmina: 26 projektów podstawowych i 5 uzupełniających, np.:

-Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

-Poprawa efektywności energetycznej
23 budynku komunalnych (EBI i EBOiR)

-Zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego/Chopina/ Pl. Powstańców Warszawy

Gmina: 22 projekty podstawowych i 5 uzupełniających, np.:

-Poprawa efektywności energetycznej
8 budynku komunalnych

(EBI i EBOiR)

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej

-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Niepodległości 64 (Dom dziecka)

Przykłady projektów pozostałych podmiotów:

-Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – ul. Ratuszowa, Daszyńskiego (WZWiK)

– Odkrywamy życie na nowo – Centrum Integracji Społecznej– RCWIP (na całym OR)

Przykłady projektów pozostałych podmiotów:

-Termorenowacja budynku dydaktycznego „A”i”B” – Politechnika Wrocławska

-Rewitalizacja i termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji ”Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej”

Przykłady projektów pozostałych podmiotów:

-Budowa węzła przesiadkowego wraz infrastrukturą drogową oraz częścią usługowo handlową „Wałbrzych Centrum”

-Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej “Pod Aniołami”

Przykłady projektów pozostałych podmiotów:

-Libertador Sp. z O.O.PARTNERZY: Fundacja “Szyb Irena„

-Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – rejon dolnego Sobięcina – ul. Zachodnia, E. Plater, Św. Józefa, Wschodnia,

Wałbrzyskie motyle – aktywizacja osób poszukujących zmiany – FRES (na całym OR)

Przykłady projektów pozostałych podmiotów:

-Remont i modernizacja zdegradowanego budynku oświatowego – Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wałbrzychu

-Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – ul. Staszica, pl. Konstytucji 3 Maja, Powstańców W-wy, Osiedleńców,

Przykłady projektów pozostałych podmiotów:

-Centrum Aktywności Socjalnej – Fundacja Merkury;

-Rewitalizacja Stacji GOPR w Wałbrzychu oraz terenów przyległych na cele społeczne;

– Nie emigruję, tu zostaję – RCWIP, FRES oraz Gmina Wałbrzych (na całym OR)

Menu