Informacje o projekcie

  1. Strona główna
  2. Pilotażowy Program Rewitalizacji
  3. Informacje o projekcie

W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W związku z powyższym opracowano projekt pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Dzięki realizacji projektu w Gminie organizowane są liczne spotkania z interesariuszami rewitalizacji: z aktywnymi mieszkańcami, pracownikami socjalnymi, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z sektorem biznesu oraz pozostałymi osobami zainteresowanymi procesem przemian w mieście.  Obrazuje to, że jednym z kluczowych etapów rewitalizacji  jest włączenie mieszkańców i przedstawicieli podmiotów działających w Wałbrzychu, do rozmowy o przyszłości miasta.

Ciekawą inicjatywą realizowaną w ramach projektu są spacery z  mieszkańcami, w miejscach objętych rewitalizacją. Są to kolejne działania wchodzące w  etap partycypacji społecznej. Organizując spacery dojdzie do kontynuacji gasnącej tradycji bezpośrednich spotkań, a także umożliwienia mieszkańcom wzajemnego poznania się i porozmawiania o historii oraz przyszłości swoich dzielnic, o miejscach, które chcieliby zmienić na lepsze lub je ożywić. Dodatkowo na mieszkańców czekają różnego rodzaju niespodzianki: mini koncerty, przewodnik, który nawiąże do akcentu historycznego poszczególnych dzielnic oraz poczęstunek, przygotowany w oparciu o różnorodną kuchnię europejską, akcentujący wielokulturowe dziedzictwo takich krajów jak na przykład Francja, czy Grecja.

Ponadto najmłodsi mieszkańcy Wałbrzycha będą mogli poczuć się aktywną częścią społeczności lokalnej, dzięki udziałowi w konkursie plastycznym „Moja wymarzona dzielnica”, na którym to skupią swoje talenty, wymalowując własne wymarzone miejsce w mieście.

Menu