Jak załatwić sprawę w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Jak załatwić sprawę w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego

Każdy, kto ma do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta lub innych jednostkach miejskich może zrobić to za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych.
Usługi realizowane w trybie ONLINE w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

I. W zakresie Rewitalizacji (w tym organizacje pozarządowe):
Usługi w zakresie rewitalizacji miasta realizowane w trybie telefonicznym lub online:

Wpis (lub zmiana) do ewidencji stowarzyszenia zwykłego: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12089/wpis-lub-zmiana-do-ewidencji-stowarzyszenia-zwyklego
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl
Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wnoszonej na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA, 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszenia zwykłego: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/32585/wykreslenie-z-ewidencji-stowarzyszenia-zwyklego
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wpis (lub zmiana) do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12090/wpis-lub-zmiana-do-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych-lub-do-ewidencji-klubow-sportowych-dzialajacych-w-formie-stowarzyszen-ktorych-statuty-nie-przewiduja-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji – 10 zł
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł
Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.
Zwolnieniu z opłat, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, podlegają Uczniowskie Kluby Sportowe.

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/21992/zawiadomienie-o-utworzeniu-terenowej-jednostki-organizacyjnej-stowarzyszenia
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie zaświadczenia o wpisie lub dokonaniu zmian podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wnoszonej na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12091/wykreslenie-z-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych-klubow-sportowych-dzialajacych-w-formie-stowarzyszen-ktorych-statuty-nie-przewiduja-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej
Informacja pod nr tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Zwolnieniu z opłat, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, podlegają tylko Uczniowskie Kluby Sportowe.
Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935z dopiskiem opłata skarbowa

Ponadto informujemy, iż aktualny wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wałbrzycha, w tym stowarzyszenia i kluby sportowe jest dostępny na stronie Urzędu link do strony: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/wykaz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-mapa-aktywno%C5%9Bci

Wydawanie informacji/zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji. Link do wykazu ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji: http://rewitalizacja.walbrzych.pl/pilotazowy-program-rewitalizacji/gminny-program-rewitalizacji/

Czy dana nieruchomość/działka znajduje się na obszarze rewitalizacji można również sprawdzić na portalu mapowym: https://gis.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy. W warstwach mapy należy zaznaczyć warstwy wektorowe > obszar_rewitalizacji, a następnie za pomocą „lupy” wyszukać interesującą nas nieruchomość/działkę.
Zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji Miasta Wałbrzycha: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/32836/wydanie-zaswiadczen-o-polozeniu-nieruchomosci-na-obszarze-rewitalizacji-miasta-walbrzycha
Informacja pod nr tel. 74 64 44 715, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Wydanie informacji – nie podlega opłacie skarbowej. Informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną lub pisemnie na wskazany adres.

Wydanie zaświadczenia – 17 zł. Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.
Wnioski o wydanie zaświadczeń w powyższym zakresie należy wysyłać na adres e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej jw.

Telefon do Biura w celu pozyskania informacji na temat spraw związanych z rewitalizacją miasta
: 74 64 44 711, 74 64 44 715, 74 64 44 717, 74 64 44 710, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Sprawy związane z realizacją/rozliczaniem mikrograntów: tel. 74 64 44 717, 74 64 44 711, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Konkurs na „Mural na Placu Górnika”: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2138/32867/prezydent-miasta-walbrzycha-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-na-projekt-i-wykonanie-muralu-pn-mural-na-placu-gornika-inspirowanego-i-promujacego-centrum-nauki-i-sztuki-stara-kopalnia-w-walbrzychu
Informacja pod nr tel.: 74 64 44 711,74 64 44 710, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

II. W zakresie Planowania Przestrzennego:

Wydawanie zaświadczeń o braku planu zagospodarowania link do wniosku: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/12016/wydanie-wypisow-i-wyrysow-z-planow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-zaswiadczen-o-zgodnosci-dzialalnosci-prowadzonej-w-istniejacych-obiektach-z-ustaleniami-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego link do wniosku: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/12016/wydanie-wypisow-i-wyrysow-z-planow-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-zaswiadczen-o-zgodnosci-dzialalnosci-prowadzonej-w-istniejacych-obiektach-z-ustaleniami-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Wydawanie wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wałbrzycha link do wniosku: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/628/12015/wydanie-wypisow-i-wyrysow-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

Wnioski wysyłać należy na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (konto opłaty skarbowej 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935). Informacja o zasadach naliczania opłaty skarbowej znajduje się na drukach wniosków.

Telefon do Biura w celu załatwienia spraw związanych z planowaniem przestrzennym 74 64 44 720, 74 64 44 721, 74 64 44 722, 74 64 44 723, 74 64 44 724.

Ponadto informujemy, iż wszystkie plany zagospodarowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1262/obowiazujace-plany-miejscowe

Menu