O G Ł O SZ E N I E

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) w przypadku gdy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie Uchwały nr XIX/285/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Wałbrzycha, nie weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, uprawnienia i zakazy, w tym prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz Gminy, tracą moc (Art. 11, pkt. 6).

Ponieważ Uchwała nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 1767 w dniu 5 kwietnia 2016 r., prawo pierwokupu przysługujące Gminie Wałbrzych wygasa z końcem dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe informacje na powyższy temat udzielają pracownicy:
Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
tel. 74 64 44 715/717,
e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl