Rozpoczynamy nabór na wałbrzyskie “mikrogranty”

  1. Strona główna
  2. Rewitalizacja
  3. Rozpoczynamy nabór na wałbrzyskie “mikrogranty”

Podobnie jak w roku ubiegłym, do pozyskania są „mikrogranty” na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin.

Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych oraz lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

“Mikrogranty” będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W 2018 r. do dyspozycji, w ramach konkursu na „mikrogranty”, jest 60 000 zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 3 000 zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany finansowy, rzeczowy i osobowy wkład własny w realizacji zadania publicznego.

Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria – jeśli jest to merytorycznie uzasadnione, zakup sprzętu, elementów małej architektury – jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu – na potrzeby realizacji zadań merytorycznych, a także koszty pośrednie w ramach limitu 20% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację zadania publicznego (w tym koszt koordynowania, zakup materiałów, koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego).

Nabór wniosków potrwa do 31 marca br. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie realizacji max. 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 31 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert, zamieszczonym na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Kopernika 2, tel. 74 66 55 326/325, 74 66 47 194 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

Szczegółowe informacje zamieszczone są również na stronie UM Wałbrzych,  w zakładce Organizacje Pozarządowe – Konkursy.

Załączniki:

Menu