Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 23 czerwca 2020 r.

 1. Strona główna
 2. Konsultacje
 3. Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 23 czerwca 2020 r.

Jedną z form konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha), wskazaną w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 czerwca 2020 r., było otwarte spotkanie konsultacyjne skierowane do interesariuszy rewitalizacji miasta Wałbrzycha. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 23.06.2020 r. w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu.

W celu zapewnienia udziału możliwie szerokiego grona interesariuszy, o terminie spotkania informowano poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce ogłoszenia i obwieszczenia (http://bip.um.walbrzych.pl/),  
 2. Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (http://walbrzych.eu/aktualności),
 3. Stronę internetową „Wałbrzych Rewitalizacja”  (http://rewitalizacja.walbrzych.pl/),
 4. Portal społecznościowy Facebook (fanpage „Akcja rewitalizacja Wałbrzych”),
 5. Wiadomość tekstową, wysyłaną w systemie SMS na numery telefonów mieszkańców, którzy dobrowolnie zgłosili się do otrzymywania informacji marketingowych od Urzędu Miasta Wałbrzycha.
 6. Lokalne media – Tygodnik „30 minut”, nr 801 z dnia 19.06.2020 r.
 7. Stojak informacyjny umieszczonych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Podczas spotkania Gmina Wałbrzych zapewniła uczestnikom odpowiednie pomieszczenia w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z windą, projekt konsultowanego dokumentu, materiały dodatkowe w postaci map, foldery informacyjne oraz druki formularza konsultacyjnego. Zaprezentowano prezentację multimedialną, opracowaną dla uczestników,  w celu ułatwienia zrozumienia prowadzonego procesu aktualizacji i projektu Gminnego programu Rewitalizacji.
Ze względu na istniejące ryzyko zakażeniem wirusem COVID-19, podczas spotkania zastosowano środki ostrożności, tj.:

 • obowiązek używania maseczki zasłaniające usta i nos;
 • zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami spotkania poprzez odpowiednie rozstawienie krzeseł;
 • stałe wietrzenie pomieszczenia wykorzystywanego do prowadzonego spotkania;
 • udostępnienie uczestnikom płynu do dezynfekcji rąk oraz dopilnowanie, aby każda przybyła osoba dokonała dezynfekcji dłoni;
 • udostępnienie długopisów do indywidualnego użytku każdego uczestnika.

Spotkanie prowadzone było przez pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego.

Program spotkania przedstawiał się następująco:

 1. Rozpoczęcie spotkania – godz. 16.00.
 2. Przedstawienie prezentacji multimedialnej przez Kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego – godz. 16:00-16:30.
 3. Debata i możliwość zgłaszania uwag– godz.16:30 – 17:00.
 4. Podsumowanie i zakończenie spotkania – godz. 17:00.

Uczestnikami spotkania w dniu 23.06.2020 r. w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, znajdującego się na obszarze rewitalizacji Wałbrzycha, było 6 interesariuszy rewitalizacji. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja w zakresie prowadzonego procesu rewitalizacji w mieście Wałbrzych oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag ustnych do protokołu lub pisemnych na formularzu konsultacyjnym.

Podczas tej formy konsultacji nie złożono uwag do projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2025.

Menu