Rusza nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji

 1. Strona główna
 2. Komitet Rewitalizacji
 3. Rusza nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji

Do 23 kwietnia br. potrwa nabór dodatkowy na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To 19-osobowe gremium, które stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Komitet jest forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz jednego mieszkańca spoza obszaru, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność społeczną, przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości, przedstawiciele organów/podmiotów wskazanych w art. 2. Ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o rewitalizacji oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 19 osób.

W naborze dodatkowym szukamy kandydatów reprezentujących Komitet Rewitalizacji w kategoriach:

 1. Przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Biały Kamień,
 2. Przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście,
 3. Przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Sobięcin,
 4. Przedstawiciel Mieszkańców podobszaru rewitalizacji Podgórze,
 5. Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub przedstawiciele organizacji pracodawców/przedsiębiorców zrzeszającej co najmniej 10 podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha,
 6. Przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdujących się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIX/285/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
 7. Przedstawiciel organów/podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy
  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Zgłaszanie kandydatur do Komitetu Rewitalizacji następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, wymienionymi w Zarządzeniu nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru dodatkowego na Członków Komitetu Rewitalizacji, które znajdziecie Państwo poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała nr XXXV/438/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 stycznia 2017 r.

Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie.

Zarządzenie nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Menu