Wyznaczono skład drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji

 1. Strona główna
 2. Komitet Rewitalizacji
 3. Wyznaczono skład drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Wałbrzycha, Zarządzeniem nr 290/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, powołał skład Komitetu Rewitalizacji w następującym składzie:

 1. Jacek Szwajgier – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Stary Zdrój;
 2. Zygmunt Krasuń – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Śródmieście;
 3. Danuta Szymala – przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Nowe Miasto;
 4. Roman Siedlecki – przedstawiciel mieszkańców Gminy Wałbrzych z innego obszaru niż obszar rewitalizacji;
 5. Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;
 6. Robert Szymala – Urbanista Miejski, Zastępca Kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego;
 7. Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu;
 8. Wiesław Sójka – Kierownik Biura Środowiska i Klimatu;
 9. Andrzej Kosiór – Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
 10. Dorota Drzał – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji;
 11. Karolina Maląg – przedstawiciel podmiotu prowadzącego działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej, na obszarze rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowił będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełnił będzie funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Menu