Rozpoczął się nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Rozpoczął się nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), działające na terenie Wałbrzycha do zgłaszania kandydatek i kandydatów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2023-2026.

Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy złożyć w terminie do 14.06.2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej na poniższych formularzach, które stanowią załączniki do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha (decyduje data wpływu do tut. Urzędu):

1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.
2. Upoważnienie Delegata.
3. Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Wałbrzychu.
4. Oświadczenie dot. sposobu reprezentowania organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez osobiste złożenie lub przesłanie drogą pocztową, wszystkich wypełnionych i podpisanych formularzy, w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego.

Termin Zebrania Wyborczego do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2023-2026 ustala się dla Delegatów i Kandydatów na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godz. 14:30.

Szczegóły naboru znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, link do strony:

https://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2730/41027/ogloszenie-brp-521-1-2023

Dodatkowe informacje na temat naboru udziela Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Menu