Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

 1. Strona główna
 2. Konsultacje
 3. Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniach od 17 lipca 2023 roku do 9 sierpnia 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2023 r. od godziny 15:00 do godziny 16:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, Sala Kolumnowa (parter budynku).
 2. Zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, pok. 204, II piętro: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
 3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.walbrzych.pl/), na stronie oficjalnego portalu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  (https://um.walbrzych.pl/) oraz pod adresem http://rewitalizacja.walbrzych.pl/. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  – drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
  – drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych;
  – osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny od dnia 17 lipca 2023 r.:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.walbrzych.pl/);
 • na stronie oficjalnego portalu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  (https://um.walbrzych.pl/);
 • na stronie internetowej  http://rewitalizacja.walbrzych.pl/,
 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych: poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
 • w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, pok. 204, II piętro w godzinach pracy Biura, tj. poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, wtorki w godz. 7.30 od 16.30, piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 17 lipca 2023 r. oraz po dniu 9 sierpnia 2023 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod linkiem:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta dot. konsultacji społecznych projektu zmiany GPR – lipiec – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Menu