OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 września 2023 r. do 29 września 2023 r.

Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych pok. 208, w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych, w Sali Konferencyjnej. Druga dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 19 września  2023 r. o godzinie 16:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w II dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie od 4.09.2023 r. do 15.09.2023 r. na adres m.jaroszewska@um.walbrzych.pl lub j.sakowska@um.walbrzych.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl .

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl.

Menu