OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały Nr LXVI/693/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru multimodalnego centrum przesiadkowego położonego w rejonie ulicy Piotra Wysockiego w Wałbrzychu.

Granice planu zostały określone w załączniku graficznym do ww. uchwały, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23, 58-300 Wałbrzych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap: /umwalbrzych/skrytka, e-mail: um@um.walbrzych.pl) do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do dnia 30 października 2023 r.

Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu ww. planu miejscowego, w ramach której sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23, 58-300 Wałbrzych. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w terminie do 30 października 2023 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki wnioskodawca posiada, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Menu