Rozpoczął się nabór kandydatów, z grona wałbrzyskich NGO, do komisji konkursowych, które będą oceniały i opiniowały wnioski na realizację zadań publicznych złożone w 2024 roku

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Rozpoczął się nabór kandydatów, z grona wałbrzyskich NGO, do komisji konkursowych, które będą oceniały i opiniowały wnioski na realizację zadań publicznych złożone w 2024 roku

Szanowni Przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych, Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających i opiniujących złożone wnioski na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Jeśli masz doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Miejski w Wałbrzychu ocenia oferty konkursowe na realizację zadań publicznych złożone przez NGO.  Jeśli zależy Ci na rozwoju działalności pozarządowej w Wałbrzychu, to masz szansę na zmianę – zgłoś się do bazy kandydatów na Członków komisji konkursowych, obowiązującej przez cały rok 2024.

Czekamy na zgłoszenia specjalistów oraz ekspertów różnych dziedzin, którzy będą wspierać Urząd Miejski w Wałbrzychu, m.in. w opiniowaniu, ocenianiu oraz podziale dotacji dla organizacji pozarządowych.

Głównym zadaniem kandydatów będzie reprezentowanie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w opiniowaniu i ocenianiu wniosków składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Wałbrzycha.

Kandydatów zgłaszają organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zaproszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha.  
Oprócz zaproszenia dołączony jest formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy dostarczyć/przesłać do 27.11.2023 roku.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do naszej bazy.

Miejsce złożenia dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wg statutu/regulaminu/KRS). Formularz można przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście:

  1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 6-8 z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do BRP na 2024” lub
  2. wypełniony i podpisany skan formularza przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl W temacie e-maila należy wpisać:  „Zgłoszenie do BRP na 2024”. 

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego:

https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/aktualnosci-organizacje-pozarzadowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu: tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy kandydatów. Decyduje data stempla pocztowego.

Menu