1 marca rusza nabór na wałbrzyskie mikrogranty

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. 1 marca rusza nabór na wałbrzyskie mikrogranty

Po raz trzeci do pozyskania są mikrogranty na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz lokalnej wspólnoty z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

Mikrogranty będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W 2019 r. do dyspozycji w ramach konkursu na mikrogranty jest 54 000 zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 3000 zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany wkład własny finansowy, czy rzeczowy. Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie merytoryczne uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria, zakup sprzętu, elementów małej architektury, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu.

Nabór wniosków potrwa od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie realizacji maksymalnie 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert, zamieszczonym m.in. na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 44 716/717/712 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

Szczegółowe informacje zamieszczone są również na stronie www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Konkursy.

Załączniki

Menu