Ruszył nabór na wałbrzyskie „mikrogranty”. Termin na składanie ofert do 30 kwietnia br.

 1. Strona główna
 2. Konkurs
 3. Ruszył nabór na wałbrzyskie „mikrogranty”. Termin na składanie ofert do 30 kwietnia br.

Do 30 kwietnia br. możliwe jest składanie ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, przewidzianego do realizacji w 2020 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, do pozyskania są „mikrogranty” na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin.

Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych oraz lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

“Mikrogranty” będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W 2020 r. do dyspozycji, w ramach konkursu na „mikrogranty” jest 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 5 000 zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany finansowy, rzeczowy i osobowy wkład własny w realizacji zadania publicznego.

Dotacje przyznane zostaną na realizację projektów lokalnych z zakresu:

 • Przedsięwzięć wpływających na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju lub
 • Upowszechniania wiedzy o przeszłości i dziedzictwie kulturowym Wałbrzycha poprzez działania kulturalne i artystyczne realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki lub
 • Zapobiegania i redukcji negatywnych zjawisk społecznych poprzez włączanie osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne w działania o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, itp. lub
 • Wsparcia młodzieży, w tym rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich lub
 • Działań wpisujących się w cele Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzycha na lata
  2016-2020 lub
 • Poprawy estetyki przestrzeni publicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej
  i terenów zieleni miejskiej.

Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria – jeśli jest to merytorycznie uzasadnione, zakup sprzętu, elementów małej architektury – jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu – na potrzeby realizacji zadań merytorycznych, a także koszty pośrednie w ramach limitu 20% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację zadania publicznego (w tym koszt koordynowania, zakup materiałów, koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego).

Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia br. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie realizacji max. 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 31 października br.


Menu